Firmy turystyczne i organizacje pozarządowe, które chcą przyjmować płatności od turystów w formie bonu, muszą zarejestrować się w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W środę Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju podał, że zainteresowani przystąpieniem do programu będą mogli rejestrować się od soboty 25 lipca.

Tego dnia ma ruszyć moduł rejestracji dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Tyle, że zgodnie z ustawą o polskim bonie turystycznym, rejestracji może dokonać tylko osoba upoważniona do reprezentacji. Jeśli zrobi to osoba bez upoważnienia, Polska Organizacja Turystyki może skreślić firmę z listy, a także nakazać zwrot przyjętych już płatności. W przypadku spółek osoba upoważniona do reprezentacji to np. członek zarządu, który musi prywatne konto w PUE (ubezpieczonego) powiązać z kontem spółki (płatnika). Co więcej recepcjoniści, którzy będą fizycznie przyjmować płatności bonem, też muszą mieć aktywny profil na PUE.

 

Jak zarejestrować firmę w PUE ZUS

Aby zarejestrować przedsiębiorstwo turystyczne trzeba mieć profil w ZUS PUE. Obecnie może go mieć każdy, kto ma indywidualne konto w ZUS. Mają je m.in. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Czytaj w LEX: Platforma Usług Elektronicznych ZUS >

Za sprawą bonu profil będą mogły też założyć osoby, które należą do innego systemu ubezpieczeń, np. KRUS. Jak - tego jeszcze nie wiadomo, trzeba śledzić informacje na stronie ZUS. Na profilu ogólnym PUE ZUS pojawi się zakładka Polski Bon Turystyczny, a w niej opcja rejestracji firmy. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
  2. adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
  3. numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4. informację o wpisie do  właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy o usługach hotelarskich  lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych;
  5. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
  6. informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
  7. numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  8. adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  9. numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
  10. imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.


Z punktu widzenia firm najważniejszy jest punkt 4,6 i 10. W przypadku ujawnienia błędów odnoszących się do informacji o wpisie do ewidencji albo rejestru, informacji o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, imienia i nazwiska osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego, można zostać usuniętym z listy. Taka sama sankcja grozi za nie wyrażenie zgody na czynności sprawdzające lub uniemożliwienie ich przeprowadzenie. Skreślenia dokona Polska Organizacja Turystyczna na podstawie art. 13 ustawy.  - POT będzie dokonywać czynności sprawdzających, które mają na celu weryfikację zgodności podanych danych ze stanem faktycznym. Kontrole będą wyrywkowe - mówi Martyna Rozesłaniec z POT. I dodaje, że POT może żądać przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji, a także dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby dokonującej rejestracji do reprezentowania przedsiębiorcy.

Zuzanna Stocka, prawnik z kancelarii FILIPAK BABICZ zwraca uwagę, że dodatkowo na podstawie art. 15 ust. 1 i 5 pkt 1 przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zwrotu kwot nienależnie pobranych wraz z odsetkami z powodu podania błędnych danych w ramach rejestracji w systemie teleinformatycznym.  Kto więc w praktyce może dokonać rejestracji?

 


Kto może dokonać rejestracji

- Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą dokonywać czynności rejestracji samodzielnie, ale także przez prokurenta czy pełnomocnika – wyjaśnia Zuzanna Stocka, prawnik z kancelarii FILIPAK BABICZ. – Mogą też udzielić pełnomocnictwa, np. pracownikowi. Bezpieczniej będzie, aby było to pełnomocnictwo szczególne do dokonania konkretnej czynności, rozumianej jako rejestracja przedsiębiorcy w systemie – dodaje.

Sprawa się nieco komplikuje w przypadku spółek. -W przypadku spółek osobowych podmiotami uprawnionymi do reprezentacji są wspólnicy, w zależności od postanowień umowy spółki uprawnieni do reprezentacji samodzielnie lub łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. W spółkach kapitałowych będzie to zarząd, tj. w zależności od modelu reprezentacji – członek zarządu działający samodzielnie lub łącznie z drugim członkiem zarządu lub prokurentem. System nie jest jeszcze gotowy, ale można śmiało założyć, że rejestracji będzie mogła dokonać jedna osoba, a  uwierzytelnienie będzie dokonywane m.in. za pomocą profilu zaufanego.

- W przypadku spółek, w których wymagana jest reprezentacja łączna, konieczne będzie więc udzielenie pełnomocnictwa jednemu wspólnikowi, członkowi zarządu lub osobie trzeciej do samodzielnego zarejestrowania przedsiębiorcy – mówi Zuzanna Stocka. - Tym samym konieczne będzie udzielenie pełnomocnictwa wybranej osobie przez spółkę.

Członkowie zarządów i pracownicy będą musieli mieć konto na PUE ZUS

Od technicznej strony ważne jest , aby upoważniona osoba miała dostęp do profilu na PUE ZUS. Ten, kto zarejestrował podmiot turystyczny, zostaje managerem podmiotu turystycznego – wykonuje na PUE czynności w imieniu podmiotu turystycznego, m.in. może dodawać i usuwać recepcjonistów, managerów, może zmienić dane podmiotu. Na PUE ZUS uzyska też dostęp do rozliczeń. Co ważne profil PUE muszą mieć też pracownicy, którzy będą przyjmować płatności, tzw. recepcjoniści. W PUE będzie można stworzyć listę recepcjonistów, którzy będą mogli przyjmować płatności. Te osoby jednak też muszą mieć profil na PUE. Czytaj jak założyć profil na PUE >>

Kto może przyjmować płatności bonem

Na wielu forach pojawiły się pytania, jakie konkretne firmy mogą być beneficjentami bonu. Zgodnie z ustawą, prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terytorium Polski.

Usługa hotelarska zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z o usługach hotelarskich to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Z kolei impreza turystyczna zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych przez jednego przedsiębiorcę na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Usługami turystycznymi są m.in. przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,  wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych.

Przedsiębiorca oferujący usługi hotelarskie musi być wpisany do ewidencji prowadzonej dla hoteli przez marszałka województwa, a innych miejsc noclegowych przez burmistrza, prezydenta miasta. Z kolei organizator imprez turystycznych musi mieć wpis do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez marszałka województwa. By jednak móc rozliczać się z klientami bonem, taki przedsiębiorca musi zarejestrować się w PUE ZUS.

Zatem jak podkreśla Polska Organizacja Turystki: prowadzący agroturystykę, pensjonaty, wynajmujący kwatery prywatne, organizatorzy spływów kajakowych, wycieczek górskich, miejskich, obozów harcerskich, kolonii mogą realizować bony, ale pod warunkiem dokonania rejestracji. Beneficjentem programu może być też park rozrywki, o ile oferuje usługę hotelarską lub co najmniej dwie usługi turystyczne.