Do konsultacji publicznych trafiło kilka projektów rozporządzeń dotyczących warsztatów obłsugujących tahografy:


To efekt nowej ustawy z 5 lipca 2018 r. o tachografach. Spore zmiany wprowadza jednak rozporządzenie wydane na podstawie  art. 41 ust. 3 ustawy, a dotyczące opłat. Spowoduje ono, że 1 stycznia 2019 r.  przestanie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z  9 stycznia 2006 r. Nowe stawki będą zaś znacznie wyższe. Ministerstwo Przedsiebiorczości, autor projektów, przekonuje, że wzrost opłat wynika między innymi ze wzrostu poziomu inflacji.

Czytaj też:​ Mniejsza sankcja dla diagnosty pojazdu >>>

Nawet 17 tysięcy zł za wydanie zezwolenia 

Rozporządzenie określa m.in. wysokości opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. W zakresie instalacji tachografów analogowych, cyfrowych albo analogowych i cyfrowych wynosi ona 12 500 zł. Jeżeli chodzi o ich instalację i sprawdzenie, to opłata wyniesie 15 tys. zł. Natomiast za zezwolenie na instalację, sprawdzanie, przeglądy i naprawy tachografów analogowych, cyfrowych albo analogowych i cyfrowych trzeba będzie zapłacić 17 tys. zł. Ministerstwo postanowiło określić też opłaty za zmianę zezwolenia:

  • 5 000 zł – gdy zmiana dotyczy dodania nowego miejsca prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
  • 2 500 zł – gdy zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu zezwolenia lub rozszerzenia rodzaju tachografu, 
  • 1 250 zł – gdy zmiana dotyczy innych przypadków niż wymienione powyżej.

 

 

 

Opłata za egzamin w zależności od tachografu

Wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów ustalono w wysokości:

  • 200 zł – gdy zakres egzaminu obejmuje tachografy analogowe, 
  • 300 zł – gdy zakres egzaminu obejmuje tachografy cyfrowe, 
  • 500 zł – gdy zakres egzaminu obejmuje tachografy analogowe i cyfrowe.

Ministerstwo tłumaczy, że zróżnicowanie wysokości opłat w zależności od przeprowadzonego egzaminu wynika z tego, że tematyka dotyczące tachografów cyfrowych jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i szersza niż w przypadku tachografów analogowych. Istotny jest także fakt, że wyposażenie służące do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, wymaga ciągłego doposażenia o nowe konstrukcje tachografów oraz przyrządów służących do ich sprawdzania.     

Certyfikat za 250 zł, ale na czas nieokreślony

Rozporządzenie reguluje kwestię wysokości opłaty za wydanie certyfikatu technika warsztatu. Obecnie wynosi ona 100 zł, ale ma zostać podwyższona do 250 zł. Resort wskazuje, że wzrost opłaty ma kilka przyczyn. Pierwszą z nich jest zmiana formy prawnej dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych. Obecnie są one wydawane w formie zaświadczenia, podczas gdy nowa ustawa przewiduje, że certyfikat będzie wydawany formie decyzji administracyjnej, zarówno dla tachografów cyfrowych, jak i analogowych. Drugą przyczyną wzrostu opłaty jest zmiana okresu na jaki będą wydawane certyfikaty. Aktualnie zaświadczenia obowiązują przez okres czterech lat. Natomiast po zmianach mają być one wydawane na czas nieokreślony. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., czyli równocześnie z dniem wejścia w życie upoważnienie ustawowego.

260 zł za godzinę pracy 

Projekt podwyższa stawkę z 200 do 260 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika urzędu miar, która stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty za badania związane z wydaniem świadectwa funkcjonalności. Rozporządzenie wprowadza także nowy rodzaj opłaty za zatwierdzenie badania eksploatacyjnego (4 tys. zł) oraz za wydanie certyfikatu podmiotu szkolącego (2000 zł). Resort wskazuje, że zgodnie z szacunkowym wyliczeniem, koszt zatwierdzenia badania eksploatacyjnego mieści się w przedziale od 4800 do 6240 zł, w zależności od przyjętej stawki godzinowej za czas pracy pracownika administracji miar. Podkreślono, że czas niezbędny do wykonania tych czynności szacuje się na 24 godziny (8 godz. przypada na ocenę dokumentacji i 16 godzin na czynności pomiarowe lub laboratoryjne). W obu przypadkach wyliczony koszt przekracza maksymalną wysokość opłaty (4 tys. zł), która została określona w art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy o tachografach. Natomiast w przypadku certyfikatu technika, sam przegląd dokumentacji wniosku wymagać będzie 16 godzin, co po przemnożeniu przez obecną, jak i proponowaną stawkę daje koszt znacznie przekraczający dopuszczalny maksymalny limit tej opłaty (3200 – 4160 zł w stosunku do 2000 zł).