Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
W terminie do 31 grudnia 2014 r. została skutecznie wypowiedziana opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej według dotychczas obowiązującej stawki procentowej 3%. Następnie użytkownik wieczysty wystąpił o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości na 1%.
Czy przy wypowiedzeniu stawki procentowej należałoby dokonać nowej wyceny nieruchomości i dopiero naliczyć nową opłatę?
Czy można wypowiedzieć stawkę procentową opłaty i zastosować dotychczasową - nadal aktualną - wycenę na podstawie której została przeprowadzona aktualizacja?

Odpowiedź

Operat szacunkowy może być wykorzystany jedynie do celu, dla którego został sporządzony.
Organ przed przystąpieniem do aktualizacji wysokości stawki procentowej winien ustalić, czy operat szacunkowy wykorzystany na potrzeby aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być użyty do postępowania w sprawie aktualizacji wysokości stawki procentowej.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia.
Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa wyżej po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 r., II SA/Gd 609/12 "wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego na potrzeby każdego konkretnego postępowania. Niedopuszczalne jest natomiast określanie wysokości odszkodowania na podstawie operatów sporządzonych na rzecz innych postępowań administracyjnych.".
Bardzo podobnie orzekł ten sam WSA w wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., II SA/Gd 626/12, a mianowicie, iż "wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego na potrzeby każdego konkretnego postępowania. Niedopuszczalne jest określanie wysokości odszkodowania na podstawie operatów sporządzonych na rzecz innych postępowań administracyjnych. Nie oznacza to jednak, że operat szacunkowy jest dowodem, który nie podlega ocenie organu prowadzącego postępowanie."

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .