Krajowy cel redukcji narażenia planowany do osiągnięcia w terminie do dnia 1 stycznia 2020 r. dla stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu określono na poziomie 18 µg/m3.

Krajowy cel redukcji narażenia oznacza procentowe ograniczenie wskaźnika średniego narażenia ludności państwa członkowskiego UE na działanie ustalone dla roku odniesienia w celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie, który należy osiągnąć w miarę możliwości w określonym terminie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 3 października 2012 r.