Mariusz i Agata R. wnieśli powództwo domagając się od Getin Noble Banku SA zapłacenie 173 tys. 540 zł , w ty, zwrotu nienależnie naliczonych odsetek w wysokości 78 tys. zł.

Pożyczka na zakup obligacji

Powodowie zawarli z bankiem w 2009 r. umowę pożyczki na 450 tys. zł (indeksowane wg. kursu we frankach szwajcarskich), negocjowaną indywidualne. Pieniądze miały być przeznaczone na inwestycje w 4-letnie obligacje, natomiast kredyt był wzięty na 3 lata. W sierpniu 2011 r. umowa pożyczki wygasła. I od tego momentu do 25 listopada 2011 r. naliczano odsetki karne od niespłaconej terminowej raty. Odsetek było 26 tys. franków szwajcarskich.

Czytaj: Wyrok TSUE daje podstawę do unieważnienia umów o kredyty we frankach

Sąd Okręgowy oddalił powództwo, gdyż stwierdził, że zapisy regulaminu banku, do którego nawiązywała umowa pozwalały na naliczenie odsetek od długu przeterminowanego. Dług powodowie uznali i spłacili go.

Apelacja powodów

Z tym wyrokiem powodowie nie zgodzili się i wnieśli za pośrednictwem adwokata apelację. W apelacji powołali się m.in. na art. 65 par. 2 kc oraz art. 385 par. 2 kc. Według tych przepisów postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. A także " w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu".

 


Błąd sądu I instancji polegał - zdaniem powodów - na tym, że sąd nie wziął pod uwagę, że w umowie nic nie ma o karnych odsetkach. Błędnie zrozumiano zapis, że naliczenie odsetek karnych następuje po wypowiedzeniu umowy przez bank, a nie po terminie płatności. W tej sprawie bank umowy nie wypowiedział. Ona po prostu wygasła, a wygasła, bo powodowie czekali na kolejny aneks do umowy.

Czytaj: Bank nie rozwiąże umowy, jeżeli kredytobiorca nie podał wszystkich danych

Pełnomocnik banku dowodził, że opóźnienia w spłacie, nastąpiły z winy powodów, którzy nie dostarczyli stosownych dokumentów, aby aneks podpisać.

Po rozprawie, która odbyła się 20 listopada br. ogłoszenie wyroku przez Sąd Apelacyjny nastąpi 3 grudnia br.

Sygnatura akt VI ACa 469/18