Pytanie:
Zgodnie z art. 682 k.c., jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o tych wadach.

Czy najemca może powołując się na ten przepis wypowiedzieć umowę najmu, jednocześnie określając w tym wypowiedzeniu, że dokona opuszczenia lokalu dopiero na koniec następnego miesiąca?
Czy też należy przyjąć, że skoro najemca dopatrzył się jakiegoś zagrożenia w wynajmowanym lokalu, to powinien opuścić go natychmiast, bez ryzykowania się na zarzut narażenia ludzi na niebezpieczeństwo (art. 160 § 1 k.k.)?

Jaki powinien być prawidłowy termin opuszczenia lokalu w przypadku zastosowania art. 682 k.c. - koniec bieżącego okresu rozliczeniowego najmu, konkretna ilość dni, czy też powołujący się na ten zapis można dowolnie określać ten termin?

Odpowiedź:
Uprawnienie przyznane najemcy w art. 682 k.c. ma silny charakter i prowadzi do całkowitego anulowania stosunku prawnego między stronami umowy najmu. Zakończenie najmu oznacza dla stron umowy najmu wygaśnięcie wzajemnych praw i obowiązków i powoduje po stronie najemcy obowiązek natychmiastowego zwrócenia wynajmującemu przedmiotu najmu.

Uzasadnienie:
Przepis art. 682 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej k.c., daje najemcy możliwość wypowiedzenie umowy najmu, kiedy lokal ma wady zagrażające zdrowiu przebywających w nim osób – najemcy lub jego domowników (w przypadku lokalu mieszkalnego) bądź pracowników (w przypadku lokalu o innych funkcjach). Wypowiedzenie najmu na tej podstawie to jednostronna czynność prawna najemcy skierowana do wynajmującego.
Najem ustaje w tym przypadku z chwilą, gdy oświadczenie najemcy o wypowiedzeniu umowy dotarło do wynajmującego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (por. art. 61 k.c.). Wypowiedzenie to powinno zostać sporządzane w formie pisemnej, jeżeli taka forma umowy najmu jest wymagana albo jeżeli umowa najmu została zawarta w formie pisemnej – por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1983 r., I CR 387/83, OSP 1985, z. 2, poz. 32.

Ww. uprawnienie przyznane najemcy w art. 682 k.c. ma silny charakter i prowadzi do całkowitego anulowania stosunku prawnego między stronami umowy najmu. Zakończenie najmu oznacza dla stron umowy najmu wygaśnięcie wzajemnych praw i obowiązków i powoduje po stronie najemcy obowiązek natychmiastowego zwrócenia wynajmującemu przedmiotu najmu.