Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 28 maja o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Co zmieni?

 

Zwiększy się nadzór KNF nad zagranicznymi ubezpieczycielami

Zgodnie z przepisami obowiązującymi zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.  Zgodnie ze zmienionym art. 14 ust. 3a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku niewypłacenia przez krajowy zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, lub niedopełnienia obowiązku poinformowania przyczynach uzasadniających całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania i pouczenia o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, organ nadzoru zastosuje wobec krajowego zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Chodzi o nakładane na zakład lub członka zarządu zakładu ubezpieczeń kary pieniężne w wysokości do 100 tys. zł. Z kolei zgodnie z nowo dodanym ustępem, 3 b w przypadku niedopełnienia tych samych obowiązków przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, KNF nałoży:

  1. na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę pieniężną do wysokości odpowiadającej jego trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – do wysokości 100 tys. złotych, lub
  2. na zagraniczny zakład ubezpieczeń karę pieniężną do wysokości 0,5 proc. składki przypisanej brutto z umów ubezpieczenia działu II grupy 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (ubezpieczenia OC pojazdów) zawartych w ramach wykonywania działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanej przez ten zagraniczny zakład ubezpieczeń w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku gdy ten zakład nie wykonywał takiej działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 tys. złotych

Na podstawie art. 214 ust. 4a ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu dalszych nieprawidłowości, w pilnym przypadku organ nadzoru będzie mógł wobec zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji zastosować odpowiednio wszystkie uprawnienia przysługujące mu zgodnie z ustawą w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, bez konieczności uprzedniego wezwania do usunięcia nieprawidłowości.  O zastosowanych środkach organ nadzoru poinformuje właściwy organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zakład ten ma siedzibę.

Z kolei w ustawie o działalności ubezpieczeniowej zapisano, że w celu niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu dalszych nieprawidłowości, w pilnym przypadku, organ nadzoru może wobec zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji zastosować odpowiednio wszystkie uprawnienia przysługujące mu zgodnie z ustawą w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji

- Na podstawie przepisów, które zostają wprowadzone, organ nadzoru będzie mógł na tych samych zasadach, jakie stosuje wobec podmiotów krajowych, stosować sankcje wobec organów zarządzających zagranicznymi zakładami ubezpieczeniowymi" - mówił senator sprawozdawca Jacek Bogucki, przedstawiając stanowisko senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Inne zmiany

Ponadto zgodnie z nowelizacją Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie musiał wykazywać więcej danych o składkach zagranicznych ubezpieczycieli. Przykładowo w rocznym sprawozdaniu będzie musiał przedstawić wyodrębnioną informację o składce przypisanej brutto z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, (OC pojazdów), łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. Nowela zmniejsza też wysokość spreadu uprawniającego do korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowanej przy obliczaniu najlepszego oszacowania. Korekta ta będzie odpowiadał 65 proc., jeżeli spread dla danego państwa skorygowany o ryzyko będzie wyższy o 85 punktów bazowych, a nie jak obecnie o 100 punktów.