Według danych GUS w 2018 r. w całej Polsce zgłoszone zostały 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Ten wynik jest lepszy niż w 2017 r. o 4,6 proc. Znacznie mniej było też w 2018 r. wypadków tragicznych. Śmierć w czasie pracy poniosło 209 osób – o 22,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Najwięcej w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i górnictwie.  

Z roku na rok maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy. W minionym roku  np. na Dolnym Śląsku poszkodowani dostali z tego tytułu 24 530 510 zł, rok wcześniej ZUS wypłacił poszkodowanym 29 657 113 zł.

Sprawdź: Jak wina pracownika wpływa na odszkodowanie za wypadek przy pracy? >

Jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe oraz świadczenie rehabilitacyjne to najczęstsze świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszkodowanym w wypadkach przy pracy lub członkom ich rodzin.

 

Kto dostanie odszkodowanie

- Warunkiem otrzymania odszkodowania jest stały uszczerbek na zdrowiu, czyli takie naruszenie sprawności naszego organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis z ZUS. - Odszkodowanie przysługuje również osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy w wyniku długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli naruszenia sprawności organizmu na więcej niż 6 miesięcy, ale są szanse na poprawę - dodaje.

Zobacz: Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy >

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa albo, gdy w czasie wypadku był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

 


- Drugim powodem odmowy wypłaty jest zadłużenie w ZUS, czyli jeśli w dniu złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania osoba poszkodowana ma zaległości w płaceniu składek – uprzedza Kowalska-Matis. - Zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne musi zostać w całości spłacone najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej inaczej przedawni się roszczenie o odszkodowanie - dodaje.

Zobacz procedurę: Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego >

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane jest osobom, które są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie to przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zobacz procedurę: Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy >

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się, co roku i jest uzależniona od tego, w jakiej wysokości zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, (jeśli wpłynie sprzeciw lub prezes ZUS zgłosi zarzut wadliwości orzeczenia), po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 


Od kwietnia wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań. 917 zł otrzymamy za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, 16 048 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia. 82 531 zł przysługuje, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Czytaj też: Rząd pracuje nad nowym świadczeniem dla niepełnosprawnych >>>

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX:

Wypadek pracownika pod wpływem alkoholu - odszkodowanie >

Wypadek przy pracy telepracownika >

Czy roszczenia pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy przedawniają się? >

Czy pracodawca ma obowiązek zgłaszać do ZUS wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, jeśli pracownik nie chce ubiegać się o odszkodowanie? >