Ważne zmiany przepisów dla branży budowlanej zaczną obowiązywać od 10 sierpnia 2022 roku.

Czytaj: Ustawa podpisana - dziennik budowy będzie można prowadzić w formie elektronicznej>>

Elektroniczne dzienniki budowy i książki obiektu

Od tej daty wejdzie w życie zmiana prawa pozwalająca na prowadzenie dziennika budowy w formie elektronicznej. Ponadto możliwe będzie prowadzenie książki obiektu budowlanego także w tej postaci.

USTAWA z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw >>

Wydanie dziennika budowy następuje przez zapewnienie inwestorowi dostępu w systemie EDB do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej i nadanie mu indywidualnego numeru. Co ważne dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej (zamiast występować o kolejny tom). Natomiast jeżeli zdecydujemy się już na dziennik elektroniczny to do wersji papierowej przy kontynuacji nie będzie już powrotu, podobnie jak po 2030 roku, kiedy to dziennika budowy nie będzie można prowadzić już w ogóle w formie tradycyjnej. Dostęp do e-dziennika inwestor może w dalszej kolejności udzielić innym osobom zaangażowanym w proces budowlany w celu dokonywania w nim odpowiednich wpisów.

Czytaj też: Moc dowodowa dziennika budowy w postępowaniu cywilnym >>>

Łatwiej sprawdzimy także fachowca

Dane identyfikujące uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje zawodowe oraz dane dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje, podlegają wpisowi do e-CRUB, czyli Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Ponadto w przypadku uprawnień budowlanych kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski wpisanych do e-CRUB nie trzeba będzie dołączać kopii ich uprawnień do dziennika budowy.

 


E-budownictwo

Uchwalone zmiany są elementem trwającego procesu cyfryzacji przedsięwzięć budowlanych, zwłaszcza wymaganych w ich trakcie czynności przed organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Już obecnie funkcjonuje rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym GUNB. Możemy przez nią złożyć np. wniosek o pozwolenie na budowę i użytkowanie, zatwierdzić projekt budowlany, zgłosić roboty budowlane, budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego, zawiadomić o zakończeniu budowy, zalegalizować samowolę budowlaną (w tym przeprowadzić legalizację uproszczoną) lub uzyskać zgodę na rozbiórkę, a lista dostępnych wniosków stale rośnie.

Czytaj też: Dziennik budowy jest dokumentem prywatnym - omówienie orzeczenia >>>

 

Proces rzeczywiście nie jest skomplikowany – wystarczy wybrać pożądany formularz i po jego wypełnieniu podpisać odpisem zaufanym (nie jest wymagany podpis certyfikowany). Istotnym ułatwieniem jest generowanie przez system podpowiedzi w trakcie wpisywania danych. Na przykład, aby dodać działkę objętą wnioskiem wystarczy kliknąć w nią na wyświetlanej mapie i aplikacja automatycznie wyświetli potrzebne do wniosku dane. Następnie wniosek jest wysłany elektronicznie do właściwego miejscowo urzędu, a użytkownik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Dalsza korespondencja z urzędem odbywa się za pomocą skrzynki ePUAP.

Czytaj też: Procedury budowlane w formie elektronicznej - co trzeba wiedzieć >>>

Pandemia przyspieszyła cyfryzację

Z pewnością na szybkie wprowadzenie cyfryzacji wpłynęła pandemia spowodowana COVID-19. Jednak na tle innych państw europejskich, gdzie takie rozwiązania są już standardem, w dalszym ciągu wypadamy blado. Bez względu jednak na przyczynę intensyfikacji prac nad cyfryzacją procesu budowlanego należy zaznaczyć, że jest to krok w dobrą stronę. Czy ostatecznie nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia transparentności procesów budowlanych, wpłyną na ich przyśpieszenie (np. skrócą czas załatwienia spraw w urzędzie) albo ułatwią realizację przedsięwzięcia jego uczestnikom – czas pokaże. Jednak już dziś warto nabierać praktyki i przyzwyczajać się do nowej rzeczywistości, żeby ta nie zaskoczyła nas w 2030 roku.