Nowe wzory określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Dokumenty te wykorzystywane są przez posiadaczy odpadów do prowadzenia ewidencji wytwarzanych i zagospodarowanych odpadów. Chodzi o wzory: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji. Nowością jest wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – do posługiwania się takim dokumentem zobowiązani są na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy o odpadach sprzedawcy odpadów oraz pośrednicy w obrocie odpadami, nie będący posiadaczami odpadów.

Zmiany wprowadzone we wzorach kart wynikają z konieczności dopasowania ich treści do nowej ustawy o odpadach, ale też z uwag zgłaszanych przez przedsiębiorców stosujących dotychczasowe wzory dokumentów. Zmieniły się niektóre opisy kolumn, objaśnienia do rubryk, w niektórych wzorach pojawiły się nowe kolumny. Nowe wzory określone zostały jako załączniki do tego rozporządzenia >>>

Od 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostosowanie formularzy dokumentów ewidencyjnych stosowanych w Państwa firmach do nowych wzorów. Zaś sprzedawcy odpadów oraz pośrednicy w obrocie odpadami będą stosować nowy wzór, jakim jest Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uproszczoną ewidencję odpadów (stosując tylko kartę przekazania odpadów) stosują podmioty, które wytwarzają odpady niebezpiecznie do 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie oraz transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów oraz władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach.