Przeprowadzone przez kancelarię PwC badanie prezentuje stopień dojrzałości ESG polskich spółek, krótko- i długoterminowe cele związane ze strategią ESG, a także narzędzia technologiczne, z których korzystają w zarządzaniu danymi w tym zakresie. 

 

Zobacz też mapę regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy? >

 

Zainteresowanie wzrasta, ale wciąż jest dość niskie 

Jak wskazano w raporcie, budowanie strategii ESG odgrywa coraz większą rolę w sektorze dóbr konsumenckich, co w perspektywie długofalowej przełoży się na wymierne korzyści biznesowe.

Doświadczenia globalne pokazują, że największe firmy z sektora już od wielu lat podejmują działania w obszarze ESG, począwszy od ograniczenia wykorzystania surowców nieodnawialnych, redukcji emisji CO2, aż po aktywne wspieranie społeczności lokalnych, ochronę praw człowieka i poprawę warunków pracy. Ich zaangażowanie w kwestie ESG jest często kluczowym elementem strategii biznesowych, których celem jest zarówno generowanie zysków, jak i tworzenie pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego.

Przez ostatnie lata jest zauważalny znaczący wzrost zainteresowania aspektami ESG ze strony firm na rodzimym rynku. Jak wynika jednak z analizy, wciąż około połowa badanych firm nie posiada kompletnej strategii zrównoważonego rozwoju. Wciąż dużym wyzwaniem pozostaje komunikacja przedsiębiorstwa z interesariuszami na tematy związane z ESG, w tym na obszar ładu korporacyjnego. Nadal zauważalna jest relatywnie mała świadomość i liczba podejmowanych działań dotyczących łańcucha wartości oraz relacji z dostawcami i użytkownikami końcowymi. 

 

Zaniedbane narzędzia techniczne

Jak przypomniano w raporcie, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na zaangażowanie w zrównoważony rozwój i stanowi znaczącą zmianę w raportowaniu korporacyjnym. Nowe obowiązki wprowadzają wymóg przeprowadzenia analizy podwójnej istotności, która powinna obejmować nie tylko ryzyka i szanse związane z prowadzoną działalnością, ale również wpływ, jaki firma ma na środowisko i społeczeństwo. Z tego powodu od firm wymagane jest dokonanie analizy nie tylko na poziomie firmy, ale także jej łańcucha wartości, oraz rzetelne zarządzanie ujawnieniami liczbowymi i jakościowymi (standardy ESRS).

Czy polskie firmy są na to gotowe? Nie do końca, zwłaszcza w zakresie technologicznym. Jak wskazano w badaniu, firmy rozpoznają potencjał narzędzi technologicznych do gromadzenia i zarządzania danymi ESG, jednak mniej niż 1/5 firm aktywnie z nich korzysta. To zdecydowanie obszar do poprawy, biorąc pod uwagę stopień szczegółowości nowych ujawnień zgodnie ze standardami ESRS. Jak zaznaczają eksperci, fakt, że jedynie około połowa z ponad 70 proc. respondentów, którzy deklarują brak narzędzi, planuje ich wykorzystanie w przyszłości wskazuje na to, że istnieje duża potrzeba na rynku, w aspekcie edukacyjnym nt. znaczenia odpowiednio wdrożonego systemu zarządzania danymi.

Firmy nie sprawdzają dostawców 

Badania pokazują, że łańcuch dostaw ma ogromny wpływ na zrównoważony rozwój firmy, dlatego tak istotne jest budowanie odpornego łańcucha dostaw. Jednocześnie, jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, do 90 proc. wpływu przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój pochodzi z jej łańcucha dostaw, a tylko 22 proc. respondentów deklaruje, że ocenia ryzyka ESG w swoim łańcuchu dostaw. Jak wskazują autorzy badania, to jasny sygnał, że ten obszar wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania firm z sektora. Tym bardziej, że przedsiębiorstwa już wkrótce będą musiały zmierzyć się z nowymi przepisami w zakresie sprawdzania łańcuchów dostaw, również pod kątem etycznym. 

Czytaj: Działalność firm odpowiedzialna pod groźbą wysokich kar - PE przyjął przepisy

 

O badaniu

Na raport składają się wyniki polskiego badania przeprowadzonego przez firmę European Conferences United na zlecenie PwC Polska. Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało w lutym 2024 roku wśród 112 spółek z sektora handlowego i FMCG, prowadzących działalność w Polsce. Z całością publikacji można zapoznać się TUTAJ. 

Zobacz też mapę regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy? >