Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Racjonalna gospodarka odpadami” będzie realizowany przez wsparcie zadań z zakresu: zapobiegania powstawania odpadów; ustanowienia i utrzymania powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów; utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami; zmniejszenia ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu; intensyfikacji zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.

Instrument finansowy wdrażany jest w latach 2015-2023, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów realizowane będą do 2020 r.

Nabory, tym razem do trzech z siedmiu części programu, ruszyły 16 sierpnia i do 20 grudnia 2016 r. będzie można składać wnioski z zakresu: modernizacji stacji demontażu pojazdów (część 3, pożyczka dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów); współfinansowania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (część 6, pożyczki dla beneficjentów PO IiŚ 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć z Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi) oraz przygotowania projektów (część 7, pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu „Racjonalna gospodarka odpadami” oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych).

Kolejne nabory planowane są we wrześniu – wówczas dotyczyć one będą selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów (część 1, pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz dotacje dla JST i organizacji non profit), a także instalacji gospodarowania odpadami (część 2, pożyczki dla JST i przedsiębiorców).

Szczegóły programu „Racjonalna gospodarka odpadami”: nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2016 r.