Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podaje, że otrzymuje sygnały o próbach nakłonienia klientów posiadających umowy ubezpieczenia na życie z UFK do zmiany lub wypowiedzenia tych umów.

Czytaj też: Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym można unieważnić, ale to niełatwe>>
 

Interwencja produktowa

Podmioty podejmujące takie próby powołują się na wydaną 15 lipca 2021 r. przez KNF decyzję  dotyczącą zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia z UFK. Sugerują przy tym, że konieczność zmiany lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z UFK wynika z treści tej decyzji.

Decyzją z 15 lipca rzeczywiście nadzór zakazał niektórych niekorzystnych polis. Produkty powiązane z UFK, dla których średni zwrot jest niższy niż 50 proc. stopy procentowej dla określonego w decyzji okresu według odpowiedniej struktury terminowej stopy wolnej od ryzyka lub w przypadku których określone w regulaminie UFK zasady i ograniczenia inwestycyjne nie zapewniają, aby środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie były lokowane w instrumenty contingent convertibles, nie będą sprzedawane klientom.

Od zakazu sprzedaży kłopotliwych polis będzie dopuszczonych kilka wyjątków. Szczegółowe zapisy nie obejmą PPK, IKZE i IKE. Zakaz nie będzie też dotyczyć sytuacji, w którym przystąpienie ubezpieczonych do grupowej umowy ubezpieczenia na życie, powiązanej z funduszem, nie jest zawarciem nowej umowy ubezpieczenia ani gdy klient będzie indywidualnie kontynuował grupowe umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

Ryzyko utraty środków

Zakaz wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. UKNF zwraca uwagę, że decyzja z 15 lipca, dotycząca interwencji produktowej nie ma wpływu na umowy ubezpieczenia z UFK zawarte do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym powoływanie się wyłącznie na tę decyzję, w celu nakłonienia klienta do zmiany lub wypowiedzenia tych umów, jest nieuzasadnione.

- Należy pamiętać, mając w szczególności na uwadze długoterminowy charakter umów ubezpieczenia z UFK, że decyzja o zmianie takiej umowy lub jej zakończeniu może skutkować utratą zainwestowanych środków lub potencjalnych zysków wynikających z tej umowy i powinna być przemyślana przez klienta, a warunki nowo oferowanej umowy szczegółowo przeanalizowane  – pisze UKNF.