Nowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN) budzi wątpliwości Konfederacji Lewiatan, która postanowiła przedstawić do niego kilka uwag.

- Ograniczenie możliwości inwestycyjnych jedynie do nieruchomości mieszkalnych negatywnie wpłynie na możliwość dywersyfikacji portfela nieruchomości przez FINN-y oraz możliwości wyboru opcji inwestowania przez inwestorów indywidualnych - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wskazano, że założenia projektu narzucają złożoną strukturę holdingową wyłącznie w formie spółek kapitałowych. Konstrukcja ta może okazać się nieatrakcyjna, nawet przy stawce 8,5% CIT. Nie zostały natomiast dopuszczone spółki osobowe jako spółki podległe. Wątpliwości Konfederacji budzi też sposób ustalenia zysku do wypłaty "w formule przychodu pomniejszonego o koszty, alternatywnego w stosunku do dywidendy".

Projekt nie przewiduje zwolnień w przypadku reinwestowania zysków na nabycie akcji w innej FINN, bądź na nabycie nieruchomości. Konfederacja podkreśla, że wprowadzenie zwolnień od podatku dla zysków ze zbycia akcji mogłoby stanowić zachętę inwestycyjną dla inwestorów indywidualnych. Natomiast jego rozszerzenie na inwestorów instytucjonalnych mogłoby przyczynić się do wzrostu zainteresowania projektami FINN. Byłaby bowiem szansa, aby stanowiły one interesującą alternatywę wobec innych inwestycji kapitałowych.

Konfederacja wskazuje, że projekt ten nie zawiera niezbędnych rozwiązań. Ponadto nie uwzględnia on zgłaszanych uwag i komentarzy. - Kolejny projekt ustawy o REIT - ach nie zawiera wielu pozytywnych rozwiązań, niezbędnych przy tworzeniu nowego produktu inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Proponowane rozwiązania nie uwzględniają uwag, opinii, komentarzy, zgłaszanych przez wiele środowisk - dodaje Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.