Nie tylko banki ponoszą koszty rozwiązywania nabrzmiałego problemu kredytów frankowych. Dotyka to też zakłady ubezpieczeń, które sprzedawały polisy związane z tymi kredytami. Teraz trwa szacowanie ewentualnych wydatków, które towarzystwa muszą brać pod uwagę w związku ze zmianami otoczenia prawnego dot. kredytów walutowych.

 

Dwa scenariusze rozwoju sytuacji po unieważnieniu umów

Unieważnienie wszystkich umów ubezpieczenia związanych z kredytami denominowanymi i indeksowanymi w walutach obcych, w przypadku braku zwrotu prowizji oraz wypłaconych świadczeń, znacząco wpłynęłoby na wynik techniczny oraz finansowy krajowych zakładów ubezpieczeń. Jednak żaden z nich nie straciłby pokrycia wymogu kapitałowego – podał UKNF o w oparciu o szacunkowe dane z testów warunków skrajnych ad-hoc (TWS). W TWS wzięło udział 58 zakładów ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele przeprowadzili testy dla dwóch scenariuszy: bazowego i pesymistycznego. Oba zakładały, że wszystkie ubezpieczenia do kredytów walutowych zostają unieważnione.

W scenariuszu bazowym przyjęto, że wszystkie składki brutto z unieważnionych umów zostają zwrócone ubezpieczonemu, zakład ubezpieczeń uzyskuje zwrot zapłaconych prowizji z tych polis (tzw. clawback), a oprócz tego następuje zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń z unieważnionych umów.

Scenariusz pesymistyczny zakładał brak możliwości zwrotu środków z prowizji oraz świadczeń z unieważnionych umów.

 


Zwrot składek

W obu scenariuszach ubezpieczyciele musieliby zwrócić klientom składki w kwocie 3,37 mld zł, z czego 1,8 mld zł to ubezpieczenia działu I (ubezpieczenia na życie), a 1,57 mld zł działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe).

W scenariuszu bazowym agenci (czyli głównie banki) musieliby zwrócić ubezpieczycielom 1,27 mld prowizji. Zwrot odszkodowań/świadczeń przez ubezpieczonych/banki wyniósłby z kolei 0,70 mld zł.

Pogorszenie wyników finansowego i technicznego widoczne jest w obu wariantach. W scenariuszu bazowym obniżka wyniku finansowego wyniosłaby 1,1 mld zł, a spadek wyniku technicznego 1,3 mld zł. Z kolei w scenariuszu wynik finansowy spadłby o 2,8 mld zł, a techniczny o 3,27 mld zł.

W obu przyjętych wariantach żaden zakład ubezpieczeń nie straciłby pokrycia wymogu kapitałowego. Współczynnik wypłacalności po realizacji scenariuszy testowych dla wszystkich zakładów ubezpieczeń wynosiłby powyżej 100 proc.

Zmiany dotyczyłyby połowy ubezpieczycieli, a ośmiu ubezpieczycieli z 58 przeprowadzających badanie nie wyklucza, że w wyniku realizacji zakładanych scenariuszy nastąpiłaby korekta rozliczeń z reasekuratorami. Dwa towarzystwa zadeklarowały, że unieważnione polisy/umowy ubezpieczenia stanowią powyżej dwóch proc. portfela mierzonego wartością rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto. Pozostałe zakłady zadeklarowały wpływ w wartości poniżej 1 proc. portfela.