Organizatorzy konferencji wskazują, że problematyka wartości w publicznym prawie gospodarczym oraz ich konfliktu nie stanowiła przedmiotu zainteresowania nauki prawa publicznego w stopniu pozwalającym na określenie źródeł i rodzajów wartości uniwersalnych obecnych i postulowanych. Równie istotne, jak wskazanie fundamentalnych wartości leżących u podstaw prawa publicznego gospodarczego jest wypracowanie mechanizmów umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy tymi wartościami. 

 

 

-  Codziennie pojawiają się nowe wyzwania wymagające reakcji prawodawcy, których objęcie regulacją prawną winno obejmować refleksję nie tylko nad celami, które ma ona osiągnąć np. interwencjonizmem państwa w daną dziedzinę życia gospodarczego, ale przede wszystkim nad wartościami, które uzasadniają jej wprowadzenie. Nie ulega wątpliwości, że prawo powinno odzwierciedlać wartości społeczne i moralne, aby mogło być skutecznie stosowane – mówi dr Lidia Jaskuła, z komitetu naukowego konferencji.

 

Jednocześnie wielość wartości, których realizacji ma sprzyjać prawo, doprowadza do stanu, w którym konkretne wartości pozostają ze sobą w konflikcie wymagającym rozwiązania – zarówno na poziomie tworzenia prawa, jak i na etapie jego stosowania.  I właśnie diagnozie aksjologii publicznego prawa gospodarczego, możliwych kolizji wartości, jak też sposobów rozwiązywania konfliktów wywołanych koniecznością ich zastosowania w procesie stosowania norm prawa publicznego gospodarczego chcemy uczynić przedmiotem obrad konferencji naukowej podczas Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego 2022. 

Sprawdź też: Katner Wojciech Jan "Prawo gospodarcze i handlowe" >>>

Podczas kilkunastu sesji uczestnicy będą dyskutować o konfliktach wartości m.in. w prawie ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią, w prawie energetycznym, w prawie gospodarowania nieruchomościami i prawie budowlanym, prawie ochrony konsumentów i konkurencji, prawie zamówień publicznych czy także przy wykonywaniu funkcji społecznych i zawodowych.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj>>