W rozporządzeniu zostaną określone poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. Rozporządzenie określi również sposób obliczania tych poziomów.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) zawiera 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne). Dopiero pierwszy z tych aktów wszedł w życie. Jest to rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299), które weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2012 r.

2 kolejne rozporządzenia zostały podpisane przez Ministra Środowiska i oczekują na publikację.

2 projekty rozporządzeń zostały przesłane do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej (proces ten trwa ok. 3 miesiące).

Najgorzej wyglądają prace nad rozporządzeniami fakultatywnymi. Minister wstrzymał prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji, a prac nad rozporządzeniem dotyczącym szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji jeszcze w ogóle nie rozpoczęto.