Według Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie odnotowano przypadki dokonywania przez rady nadzorcze banków zmian w składach zarządów banków w sposób niezgodny z wymogami Prawa bankowego oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 21 marca 2018 r. (EBA/GL/2017/12) w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne EBA”).

 

Dlatego KNF przypomniała o obowiązujących rady nadzorcze banków wymogach w tym zakresie oraz możliwych konsekwencjach niedopełnienia przez nie swoich obowiązków. W opublikowanym w poniedziałek stanowisku KNF wskazuje, że niedopuszczalne jest w szczególności:

  1. nieprzekazanie przez radę nadzorczą wyników przeprowadzonej oceny członków zarządu;
  2. dokonanie oceny kandydata na stanowisko członka lub prezesa zarządu już po jego powołaniu na to stanowisko (z wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt. 136 Wytycznych EBA);
  3. przekazanie wyników oceny nieudokumentowanych, niepełnych lub niespełniających wymogów określonych w Wytycznych EBA;
  4. nieprzekazanie lub nieterminowe przekazanie informacji o zmianach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku lub powoływanie na stanowiska członków zarządu oraz przedstawianie do akceptacji przez KNF kandydatów w sposób oczywisty niespełniających kryteriów odpowiedniości.

KNF podkreśla że jako organ nadzoru jest w stanie ustalić, czy ze strony rad nadzorczych  doszło do zaniechań w opisanym zakresie. W przypadku stwierdzenia, że tak było, będzie to miało negatywny wpływ na ocenę osób wchodzących w ich skład, nierzadko jednocześnie podlegających ocenie np. jako członkowie organów innych podmiotów nadzorowanych.

 


Najpierw zgoda potem powołanie

W stanowisku KNF podkreśla, że niedopuszczalne są następujące praktyki dotyczące wyboru członka zarządu banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem istotnym :

  1. powołanie prezesa zarządu banku bez uzyskania uprzedniej zgody KNF,
  2. powierzenie w ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku osobie nieposiadającej zgody KNF,
  3. długotrwałe utrzymywanie składu zarządu banku, w którym nieobsadzone są stanowiska wymagające zgody KNF.

 

Zgodnie bowiem z art. 22b ust. 1 Prawa bankowego, powołanie prezesa zarządu banku i członka zarządu banku, o którym mowa w art. 22a ust. 4, a także powierzenie funkcji członka zarządu banku, o którym mowa w tym przepisie, powołanemu członkowi zarządu następuje za zgodą KNF. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza. Uzyskanie zgody powinno więc nastąpić przed powołaniem danej osoby na stanowisko lub powierzeniem jej nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku.

Obowiązek ciągłości

W szczególności KNF przypomina o konieczności zachowania obowiązku ciągłości w podejmownaiu decyzji. Dlatego z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, niemożliwych do uprzedniego przewidzenia przez radę nadzorczą, zmiany w składzie zarządu powinny być dokonywane w sposób gwarantujący możliwość dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem rekrutacji i oceny nowego kandydata, a w razie potrzeby – uzyskania zgody KNF, jeszcze przed zakończeniem kadencji dotychczasowego członka zarządu.

Czytaj również: KNF ma ponownie decydować o łączeniu banków >>

W przypadku składania przez członków zarządu rezygnacji z pełnionych funkcji dobrą praktyką jest ich składanie ze skutkiem na datę przyszłą, odpowiednio odległą, by umożliwić radzie nadzorczej wypełnienie swoich obowiązków w opisanym zakresie - uważa KNF.

W przypadku stwierdzenia, że członkowie rady nadzorczej banku nie wykonują należycie swoich obowiązków, KNF może wystąpić o ich odwołanie oraz zawieszenia ich w czynnościach (stosownie do odpowiednio art. 22d ust. 1 i 2 Prawa bankowego).