Od 4 października obowiązuje ustawa z 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Za jej sprawą o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, usługi gastronomii, organizatorzy  turystyki lub podmioty ułatwiającego nabywanie powiązanych usług, przedsiębiorcy prowadzący  działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego turystycznych, przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r., stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni w 115 miejscowościach w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.  A a w piątek 1 października został przedłużony na kolejne 60 dni.

Czytaj również: Stan wyjątkowy wątpliwy konstytucyjnie, za to dla przedsiębiorców prawo do odszkodowania >>

 

 

Rekompensaty w wysokości 65 proc. przychodu

 - Obywatele prowadzący w pasie przygranicznym działalność gospodarczą są w czasie trwania stanu wyjątkowego narażeni na straty. Ustawy przygotowana przez MSWiA przewiduje jasny, czytelny mechanizm wypłacania środków przedsiębiorcom m.in. z branży hotelarskiej czy gastronomicznej, których działalność jest chwilowo utrudniona – przekonuje minister Mariusz Kamiński. Z tym, że na rekompensaty przewiduje tylko 7 milionów złotych. Ponadto ustawa nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy liczą straty. Warto przypomnieć, że w drugim czytaniu w Sejmie posłowie PO zgłosili poprawki za sprawą których rekompensata miała przysługiwać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przewozu turystów, w tym transportu rekreacyjnego, prowadzącym sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek. Sejm jednak odrzucił. Następnie Senat chciał rozszerzyć krąg beneficjentów wsparcia o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek, zajmujących się przewozem turystów, kulturą, rozrywką i rekreacją; ponadto podnoszą próg wysokości rekompensaty z 65 do 80 proc. przychodu oraz skreślają obligatoryjność przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy. Poprawki Senatu zostały jednak odrzucone przez Sejm.

Czytaj również: Stan wyjątkowy - rekompensaty tylko dla branży turystycznej, reszta ma radzić sobie sama >>

Jakie rekompensaty i dla kogo

Za 30 dni stanu wyjątkowego będą przysługiwać rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego średniego miesięcznego przychodu, uzyskanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w rozporządzeniu prezydenta. Zatem będzie liczył się przychód z miesięcy czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Posłowie opozycji chcieli, aby rekompensata wynosiła 100 proc. średniego miesięcznego przychodu, ale ich poprawka została odrzucona. Będą mogli je otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Według Oceny Skutków Regulacji rekompensaty dostanie ok. 170 firm i rolników świadczących usługi hotelarskie i 35 firm prowadzących usługi gastronomiczne.

Warto pamiętać, że rekompensata stanowi pomoc de minimis. Dopuszczalny limit takiej pomocy publicznej to 200 tys. euro w trzech kolejnych latach podatkowych, natomiast jeśli nastąpi jego przekroczenie, to całą nadwyżkę trzeba zwrócić, jako nielegalnie pobraną pomoc publiczną.

Kto przyzna rekompensatę

Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek z zastosowaniem trybu z ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie. Jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawcy, któremu wypłacono rekompensatę, nie przysługuje roszczenie od Skarbu Państwa o odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowe oraz utracone korzyści

Co w przypadku wydłużenia stanu wyjątkowego 

W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu jego trwania.