Dodatkowe posiedzenie Senatu zwołano po tym, jak w piątek Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. We wtorek rano ustawą zajmie się senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności, a potem - już na posiedzeniu - cała Izba.

- Myślimy o złożeniu poprawek, których celem będzie zwiększenie liczby korzystających z rekompensat przedsiębiorców i osób prowadzących działalność zarobkową oraz wysokości tych rekompensat" - powiedział zasiadający w komisji senator KO Adam Szejnfeld.

Złożenie poprawki zapowiedział też inny senator z tej komisji, Jacek Bury (Polska 2050). - Będę wnioskował o to, by zwiększyć poziom tej rekompensaty, mniej więcej o 20 procent, bo moim zdaniem rząd musi zrównoważyć większą część strat przedsiębiorców i ponieść odpowiedzialność za wprowadzone przez siebie decyzje - powiedział.

Rekompensaty w wysokości 65 proc. przychodu

W piątek 17 września Sejm uchwalił projekt ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r., stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni w 115 miejscowościach w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. - Obywatele prowadzący w pasie przygranicznym działalność gospodarczą są w czasie trwania stanu wyjątkowego narażeni na straty. Ustawy przygotowana przez MSWiA przewiduje jasny, czytelny mechanizm wypłacania środków przedsiębiorcom m.in. z branży hotelarskiej czy gastronomicznej, których działalność jest chwilowo utrudniona – przekonuje minister Mariusz Kamiński. Z tym, że na rekompensaty przewiduje tylko 7 milionów złotych. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

Czytaj również: Stan wyjątkowy wątpliwy konstytucyjnie, za to dla przedsiębiorców prawo do odszkodowania >>

 

Jakie rekompensaty i dla kogo

Za 30 dni stanu wyjątkowego będą przysługiwać rekompensaty w wysokości 65 proc. udokumentowanego średniego miesięcznego przychodu, uzyskanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w rozporządzeniu prezydenta. Zatem będzie liczył się przychód z miesięcy czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Posłowie opozycji chcieli, aby rekompensata wynosiła 100 proc. średniego miesięcznego przychodu, ale ich poprawka została odrzucona. Będą mogli je otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Według Oceny Skutków Regulacji rekompensaty dostanie ok. 170 firm i rolników świadczących usługi hotelarskie i 35 firm prowadzących usługi gastronomiczne.

W drugim czytani w Sejmie posłowie PO zgłosili poprawki za sprawą których rekompensata miała przysługiwać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przewozu turystów, w tym transportu rekreacyjnego, prowadzącym sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek. Sejm jednak odrzucił. 

Warto pamiętać, że rekompensata stanowi pomoc de minimis. Dopuszczalny limit takiej pomocy publicznej to 200 tys. euro w trzech kolejnych latach podatkowych, natomiast jeśli nastąpi jego przekroczenie, to całą nadwyżkę trzeba zwrócić, jako nielegalnie pobraną pomoc publiczną.

Kto przyzna rekompensatę

Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek z zastosowaniem trybu z ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie. Jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawcy, któremu wypłacono rekompensatę, nie przysługuje roszczenie od Skarbu Państwa o odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowe oraz utracone korzyści

Co w przypadku wydłużenia stanu wyjątkowego 

W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu jego trwania.