Po wejściu w życie nowej ustawy o OZE osoby instalujące kotły na biomasę, systemy fotowoltaiczne, instalacje kolektorów słonecznych, pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne, będą musiały legitymować się ważnym "certyfikatem instalatora małych instalacji i mikroinstalacji".

Certyfikat będzie wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat osobom, które ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy o OZE.

Wymogi, które będzie musiała spełnić osoba kandydująca na instalatora wyglądają następująco:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych;
- posiada poświadczone przez pracodawcę trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania, dokonywania modernizacji małych instalacji albo mikroinstalacji lub utrzymywania w należytym stanie technicznym minimum trzech takich instalacji, z określeniem ich rodzaju, miejsca oraz parametrów technicznych;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów lub obrotowi gospodarczemu;
- ukończyła szkolenie poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie dotyczącym danego rodzaju instalacji;
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin odpowiednio dla danego rodzaju Instalacji, przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną działającą przy Prezesie UDT - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.

Źródło: www.heliosfera.pl