Według projektu ustawy każda rada gminy będzie mogła (ale nie będzie to obligatoryjne) ustanowić lokalne zasady dotyczące wydawania lub zwalniania od wydawania decyzji o wycince drzew i krzewów, zasady naliczania opłat i kar, ich umarzania, odraczania lub rozkładania na raty. Będzie też mogła uzależnić uzyskiwanie zezwolenia od dokonania nasadzeń zastępczych, jako kompensaty przyrodniczej. W przypadku ustanowienia tych zasad, uchwałą rady gminy, decyzje w sprawie usuwania drzew lub krzewów dla mieszkańców wydawać będzie wójt, dla gminy starosta, a dla powiatu marszałek województwa.

Tymczasem WWF Polska w przesłanym do ministerstwa stanowisku alarmuje, że proponowane zmiany stanowią zagrożenie dla ochrony przyrody w Polsce. Organizacja uważa, że zniesienie przepisów kontrolujących ochronę drzew powodować będzie zmiany w krajobrazach, chociażby poprzez likwidację zadrzewień mających walory krajobrazowe i kulturowe.

W opublikowanym komunikacie ZGWRP zapewnia z kolei, że każda gmina dba o zieleń, gdyż stanowi ona o jej wizerunku. Im więcej zieleni, tym bardziej miejscowość postrzegana jest jako atrakcyjna i przyjazna, a zmiana przepisów ułatwi gminom postępowanie z np. samosiejkami o małej wartości przyrodniczej, które aktualnie podlegają takim samym rygorom jak drzewa zasadzone przez właścicieli nieruchomości.

Źródło: ZGW RP

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł