Co zrobić z wodą zgromadzoną w basenie po zakończeniu jej używania ? Jedno jest pewne: nie można wprowadzić jej do kanalizacji deszczowej, chyba, że jest ona jednocześnie kanalizacją zbiorczą. Dlaczego?

Do czego służy kanalizacja deszczowa?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w przepisach polskiego prawa nie przewidziano definicji pojęcia „kanalizacja deszczowa”. Pomimo tego ustawodawca posługuje się zbliżonymi określeniami przede wszystkim w ustawie - Prawo wodne. W akcie tym ustawodawca używa sformułowania „otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej” oraz „systemy kanalizacji zbiorczej” (np. art. 35 ust. 3 pkt 7; art. 271; art. 552a) – przy czym jedynie drugi z tych terminów posiada swoją definicję legalną. Zgodnie z art. 16 pkt 59 Prawa wodnego przez system kanalizacji zbiorczej rozumie się sieć w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zakończoną oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu ścieków.

 

 

Skoro ustawodawca zdefiniował określenie „system kanalizacji zbiorczej”, ale nie zdefiniował pojęcia „otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej”, to nie można traktować je, jako synonimy, a drugie z tych sformułowań należy rozumieć w ich potocznym (słownikowym) sensie. Stanowisko to jest podzielane przez sądy administracyjne.

Czytaj też: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - komentarz praktyczny >>>

W judykaturze przez „otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej” rozumie się  zbiór urządzeń wodnych, takich jak kanały, rowy, rury, kolektory, przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W przeciwieństwie do systemów kanalizacji zbiorczej systemy kanalizacji deszczowej powinny służyć wyłącznie odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, a nie ścieków (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Bd 118/20; wyrok WSA w Bydgoszczy  z dnia 18 lutego 2020 r., sygn. akt II SA/Bd 1172/19; wyrok WSA w Opolu z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Op 414/19). Tak ukształtowane rozumienie omawianego tu pojęcia przekłada się na to, co dokładnie może zostać wprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Czytaj też: Wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów >>>

 

Czego nie można wprowadzać do kanalizacji deszczowej?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Na gruncie tej ustawy:

  • przez urządzenia kanalizacyjne rozumie się sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków (art. 2 pkt 14);
  • przez ścieki bytowe rozumie się  ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (art. 2 pkt 9);
  • przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (art. 9 pkt 11).

 

 

Jeżeli basen kąpielowy funkcjonuje w ramach przedsiębiorstwa, to bez wątpienia jest wykorzystywany do prowadzenia działalności usługowej. Tym samym zgromadzona w nim woda będzie stanowić ściek przemysłowy. W przypadku zaś wody z przydomowych basenów – a więc nie będących częścią jakiekolwiek przedsiębiorstwa, a jedynie użytkowanych w ramach funkcjonowania gospodarstwa domowego – mamy do czynienia z powstaniem ścieku bytowego. Oczywiście w realiach konkretnego przypadku można by rozważać, czy w basenie nie znajduje się wyłącznie woda opadowa – a tylko tę można wprowadzić do kanalizacji deszczowej – jednak jest to raczej skrajny przypadek.

Czytaj też: Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi - komentarz praktyczny >>>

W standardowym biegu wypadków przydomowe baseny napełnia się wodą normalnie wykorzystywaną do codziennego funkcjonowania mieszkańców danej nieruchomości, niekiedy dodatkowo dodaje się do niej związki chemiczne mające zapewnić jej odpowiednią czystość i zdatność do tego rodzaju użycia przez dłuższy okres. W związku z tym nie jest to woda zbierająca się w wyniku opadów atmosferycznych, a tym samym nie może zostać wprowadzona do kanalizacji deszczowej. Aczkolwiek – o ile nie została ona zanieczyszczona – można rozważyć jej wykorzystanie np. do podlewania ogródka.

Czytaj też: Klasyfikacja ścieków - wybrane problemy >>>

Skoro zaś woda z przydomowego basenu jest ściekiem bytowym, to powinna zostać wylana tam, gdzie – zgodnie z prawem – właściciel nieruchomości odprowadza tego rodzaju ścieki. W grę wchodzi przede wszystkim szambo bądź sieć kanalizacyjna – ale tylko taka, która jest przeznaczona do obioru takich ścieków. To zaś należy ustalić w odniesieniu do konkretnej nieruchomości.