Chodzi o ustawę z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Celem tej nowelizacji jest uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) w zakresie:

 • zasad przyłączania do sieci, w przypadku gdy do sieci ma być przyłączona inna sieć, dla której operatorem systemu wyznaczono to samo przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, a także opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej;
 • uprawnień, obowiązków oraz obszaru działania operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu połączonego gazowego oraz właściciela sieci przesyłowej gazowej, na której wyznaczono operatora systemy przesyłowego gazowego;
 • relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej, a operatorem systemu przesyłowego gazowego wyznaczonym na tej sieci, w tym:
 • korzystania przez operatorów systemów z majątku właściciela sieci, 
 • zawierania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, 
 • wynagradzania właściciela systemu przesyłowego gazowego, 
 • pokrywania kosztów poniesionych przez operatora systemu przesyłowego gazowego albo operatora systemu połączonego gazowego w związku z pełnieniem obowiązków operatora z wykorzystaniem sieci właściciela sieci przesyłowej gazowej;
 • kompetencji krajowego organu regulacyjnego – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • koncesji na przesyłanie paliw gazowych, w tym:
 1. ograniczenie możliwości udzielenia tej koncesji wyłącznie podmiotowi, który działa w formie spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa,
 2. postanowień koncesji.

Ustawa zawiera przepis przejściowy określający, iż do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej zawartych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.