W związku z faktem, iż nie ma legalnej definicji garażu, należy odwołać się do kwestii technicznych w przypadku zaistnienia wątpliwości co do charakteru danego obiektu. Jak zauważa Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 12.11.2015 r., II OSK 573/14, o trwałym związaniu obiektu budowlanego z gruntem przesądzają przede wszystkim jego cechy konstrukcyjne, wskazujące, że nie jest on przeznaczony do przenoszenia. W związku z powyższym za garaż nie będzie można uznać tymczasowego obiektu budowlanego, który nie jest trwale związany z gruntem.

 

Przeczytaj też: Czy wyburzenie garażu z blachy podlega zgłoszeniu? >>

 

 

 

Nie należy również mylić garażu z budynkiem gospodarczym, gdyż nie pełnią one tożsamej funkcji. Na marginesie należy jedynie dodać, iż niezależnie od przyjętej definicji do budowy garażu nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto, zgodnie z paragrafem 108 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, garaż powinien spełniać między innymi następujące warunki techniczne: „wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych, wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle, elektryczną instalację oświetleniową, zapewnioną cyrkulację powietrza, odpowiednie wpusty podłogowe”. Uznając zatem dany obiekt za garaż, należy przyjąć, iż powinien spełniać powyższe wymagania.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Budownictwo:

Czy garaż na zgłoszenie musi być wolnostojący, czy też może przylegać do szeregu innych garaży? >

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - WZÓR >

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży >