W przypadku rozbiórki garażu (bez względu na jego konstrukcję) należy przyjąć założenie, w którym konieczne będzie co najmniej dokonanie zgłoszenia zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 pr.bud.

W art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr.bud. sformułowano generalną zasadę mającą zastosowanie również w odniesieniu do robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego, z której wynika, że rozbiórka jest możliwa jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile w sprawie nie będą miały zastosowania przepisy art. 31 pr.bud.

Rozbiórka nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie dokonania zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w przepisie art. 31 ust. 1 pkt 1 pr.bud. Zgodnie z przywołaną normą rozbiórka budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości wymagać będzie uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W sytuacji, gdy przewidziany do rozbiórki garaż o ścianach z blachy trapezowej nie podlega ochronie konserwatorskiej, a jego wysokość nie przekracza 8 m, natomiast odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości, dokonanie jego rozbiórki wymagać będzie uprzedniego zgłoszenia.

Podkreślić należy, iż warunkiem objęcia zgłoszeniem rozbiórki obiektów wskazanych w art. 31 ust. 1 pkt 1 pr.bud., jest wystąpienie łącznie wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek.
Konstrukcja przepisu art. 31 ust. 1 pr.bud. wskazuje, że obiektami budowlanymi, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, (pkt 2) których rozbiórka wyłączona jest spod reglamentacji administracyjnej, są obiekty nie będące budynkami w rozumieniu art. 3 pkt 2 pr.bud. oraz budowlami (art. 3 pkt 3 pr.bud.).