Po ogłoszeniu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku oraz o tym, że kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku i należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków, wśród frankowiczów zapanował niepokój. Szczególnie osoby, które zdążyły już spłacić kapitał, boją się o to, że nie uda im się odzyskać od banku nadpłaconych pieniędzy.

Kontrowersyjną decyzję BFG można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem BFG, ale termin na to jest jedynie do 7 października.

Czytaj też: 
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank niekorzystna dla frankowiczów>>
Getin Noble Bank do przymusowej restrukturyzacji - zmieni nazwę na VeloBank>>
Zła sytuacja Getinu niepokoi frankowiczów - czy zabezpieczenie to konieczność?>>

Trzeba mieć interes prawny

Możliwość złożenia skargi wynika z art. 105 ust. 2 ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w przypadkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jak tłumaczy radca prawny Beata Strzyżowska, skargę może złożyć każda osoba, której interes został naruszony poprzez wydaną decyzję BFG, w szczególności osoby, które z uwagi na nieważność umowy kredytu powiązanego z walutą posiadają w stosunku do Getin Noble Bank roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego, obligatariusze Getin Noble Bank lub inni obligatariusze, który za pośrednictwem tego banku nabyli papiery wartościowe.

Czytaj w LEX: Umowy kredytu i pożyczki w przymusowej restrukturyzacji i w postępowaniu upadłościowym banku >>>

 


- Na istnienie interesu prawnego w rozumieniu powołanego przepisu może powołać się każdy kredytobiorca, który zawarł z Getin Noble Bank S.A. (lub jego poprzednikiem prawnym), umowę kredytu (w tym kredytu hipotecznego) lub pożyczki, jeżeli te umowy są denominowane lub indeksowane kursem waluty obcej (najczęściej CHF). Wynika to z faktu, że brak przeniesienia zobowiązań związanych z tymi umowami do instytucji pomostowej może naruszać interes prawny tych osób – mówi radca prawny Tomasz Zaremba.

Czytaj w LEX: Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji banków prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – działalność i likwidacja >>>

Skarżący musi wykazać interes prawny w złożeniu skargi. - Samo napisanie o sporze frankowicza z Getinem moim zdaniem nie będzie wystarczające. Warto na przykład wykorzystać i dołączyć umowę kredytu – mówi radca prawny Damian Nartowski, partner w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski.

W ocenie mec. Nartowskiego radcowie prawni lub adwokaci składając skargi w imieniu klientów, powinni obejmować nimi jak największą liczbę osób w jednej skardze. - Uprości to na późniejszych etapach doręczenia i konieczne do złożenia ilości egzemplarzy. Spowoduje też mniej wezwań do uzupełnienia braków formalnych. Unikałbym założenia dla każdego klienta osobna skarga – uważa Damian Nartowski.

Czytaj w LEX: Przesłanki i tryb nakładania kar pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na członków organów niektórych instytucji finansowych >>>

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skarga jako pismo procesowe podlega również opłacie sądowej w wysokości 200 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. - Ważną informacją jest to, że nawet jeżeli WSA oddali skargę, a BFG będzie reprezentowany przez adwokata czy radcę prawnego, to WSA nie nakazuje zwrotu prawnikom BFG kosztów zastępstwa prawnego. Te koszty zastępstwa prawnego mogą pojawić się dopiero przy składaniu skarg kasacyjnych do NSA i przegranej również w NSA – wskazuje Damian Nartowski.

Czytaj w LEX: Wpływ przymusowej restrukturyzacji i postępowania upadłościowego na strukturę organizacyjno-prawną banku >>>

Skarga otworzy drogę do odszkodowań

Rozpatrując skargę na decyzję BFG WSA stwierdzi, czy została ona wydana z naruszeniem prawa, czy też nie. - Ewentualne uwzględnienie skargi w toku postępowania sądowo-administracyjnego nie spowoduje uchylenia decyzji BFG, a zatem nie zatrzyma procedury przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Niezależnie od rozstrzygnięcia, decyzja BFG pozostanie w obrocie - wskazuje Tomasz Zaremba.

Nie oznacza to jednak, że składanie skargi nie ma sensu. - Pozytywne rozstrzygnięcie skargi oznacza natomiast stwierdzenie, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem prawa. Takie orzeczenie stanowi tzw. prejudykat, warunkujący ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wydania decyzji. Zgodnie z art. 105 ust. 4 i 5 ww. ustawy, odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona do świadczenia pieniężnego i do wysokości poniesionej straty – wyjaśnia mec. Zaremba.

Skarga to początek drogi

Damian Nartowski uważa, że patrząc po dotychczasowym podejściu WSA w Warszawie do tych skarg, zakwestionowanie tej decyzji może być trudne, ale skarga ma istotny plus. Mianowicie pozwoli ona na pokazanie, że polska procedura przymusowej restrukturyzacji jest wadliwa i być może wygeneruje pytania prejudycjalne do TSUE lub pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego, bowiem już w trakcie prac nad przepisami pojawiła się opinia Biura Analiz Sejmowych, z której wynikało, że projektowane, a następnie wdrożone przepisy są niekonstytucyjne.

- Pozytywne rozstrzygnięcie TSUE lub TK z kolei mogłoby spowodować zmianę w podejściu do przymusowej restrukturyzacji i wzmocnić pozycję grup najbardziej nią poszkodowanych, szczególnie frankowiczów czy osób posiadających obligacje – uważa Damian Nartowski.