Odpowiedź: faktura obowiązkowo musi zawierać informację wskazującą datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Jest to element faktury wymagany przepisami prawa. Dodatkowo podatnik może podać na fakturze datę sprzedaży. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Uzasadnienie: podatnik, obowiązany jest stosować regulacje art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.
Powołane regulacje wskazują, żefaktura powinna zawierać m.in.: datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługilub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Regulacje u.p.t.u. określają zakres danych jakie obowiązkowo powinny znaleźć się w treści faktury. Wśród obowiązkowych danych na fakturze, znaleźć się powinna także data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawodawca jednak, nie zastrzega, że poza danymi określonymi ustawą podatnik w treści faktury nie może podać żadnych innych danych. Sprzedawca w treści faktury może podać różne, z jego punktu widzenia istotne informacje, w tym także datę sprzedaży.
W świetle regulacji u.p.t.u. obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi – jest kluczowa. Data ta determinuje, co do zasady termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy a także określa termin powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy.