Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji nakładające na właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego grzywnę w kwocie 10 tys. zł. Została ona zastosowana w celu przymuszenia do przeprowadzenia określonych kontroli oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej obiektu. Wojewódzki inspektor wyjaśnił, że mimo wszczęcia egzekucji, obowiązek nie został wykonany w całości, ponieważ nie przedłożono protokołu z kontroli pięcioletniej przeprowadzonej w trybie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (upb) oraz ekspertyzy technicznej obejmującej stan techniczny elementów budynku. Organ wyjaśnił także, że w sprawie nie zaszły jakiekolwiek podstawy do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W odpowiedzi, właściciel wniósł skargę do sądu administracyjnego. 

Należało zastosować prawo budowlane 

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Organ wydał zaskarżone postanowienie w ramach postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (upea). Natomiast egzekwowany obowiązek dostarczenia ocen i ekspertyz technicznych budynku nie podlega egzekucji administracyjnej. WSA podkreślił, że w orzecznictwie utrwalone jest już stanowisko, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia kontroli budynku oraz obowiązków dotyczących przedłożenia odpowiednich ekspertyz lub innych ocen technicznych następuje zawsze na podstawie art. 62 ust. 3 w zw. z art. 81c ust. 2 upb.  

 

Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  

Postępowanie egzekucyjne było niedopuszczalne 

WSA stwierdził, że w razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia takich, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę, to zastosowanie powinien mieć art. 81c ust. 4 upb. Oznacza to, że organ może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. Dlatego też sąd uznał, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego było niedopuszczalne. WSA podkreślił, że ustawodawca, mocą wyżej wskazanego przepisu, jednoznacznie określił środek stosowany przez organ administracji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku przedłożenia ocen technicznych, to znaczy, że stanowi on jedyną prawnie dopuszczalną formę reakcji. 

Nie było można zastosować grzywny 

Egzekwowany obowiązek formalnie mieścił się w zakresie zastosowania przepisów upea, ale sąd uznał ten fakt jako nieistotny. WSA stwierdził bowiem, że określając zakres zastosowania tych przepisów, organ powinien uwzględniać przede wszystkim przepisy szczególne, które mogą przewidywać odmienny reżim egzekwowania obowiązków publicznoprawnych. Dlatego też właściciel nieruchomości miał rację twierdząc, że postępowanie egzekucyjne prowadzone było w warunkach niedopuszczalności, co w sposób oczywisty uniemożliwiało także zastosowanie środka w postaci grzywny. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że zaskarżone postanowienie, jak i postanowienie organu pierwszej instancji, naruszają prawo w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Dlatego też orzekł o ich uchyleniu. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 15 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Wr 659/18