Ustawa ta wprowadziła szereg istotnych zmian w przepisach ustaw dotyczących prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, w tym w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) – dalej u.s.s.e.
Najważniejsze z tych zmian to:
· wprowadzenie regulacji dotyczących wniosku o udzielenie pomocy,
· ograniczenie możliwości występowania z wnioskami o wygaśnięcie zezwolenia,
· określenie regulacji dotyczących zwrotu pomocy publicznej, w tym określenie okresu przedawnienia roszczeń o zwrot takiej pomocy,
· przedłużenie obowiązku przechowywania ksiąg podatkowych przez przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej na zasadach określonych przepisami u.s.s.e.,
· określenie zasad obowiązujących w zakresie przechowywania dokumentacji,
· poszerzenie katalogu głównych zadań spółek zarządzających strefami,
· wprowadzenie do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela Ministra Finansów w miejsce przedstawiciela wojewody.
 
 
1. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej
Dotychczas przepisy u.s.s.e. nie przewidywały konieczności składania wniosków o przyznanie pomocy publicznej. Jest to niezgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE, które wymagają, aby przedsiębiorca przed rozpoczęciem prac nad projektem złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy. Dlatego też dodany został art. 17a ust. 1 u.s.s.e. stanowiący, że wniosek o przyznanie pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z u.s.s.e., jest składany w ramach przetargu lub rokowań, o których mowa w art. 17 ust. 1 u.s.s.e.
Wprowadzona została także możliwość wcześniejszego składania wniosku (do ministra właściwego do spraw gospodarki) w sytuacji, gdy duży przedsiębiorca planuje nową inwestycję na gruncie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 u.s.s.e., nieobjętym jeszcze specjalną strefą ekonomiczną. W tym przypadku przedsiębiorca do wniosku załączać będzie dokumentację wykazującą wystąpienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1). Po potwierdzeniu efektu zachęty przez ministra właściwego do spraw gospodarki przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć przedsięwzięcie gospodarcze na tym gruncie (zob. art. 17a ust. 2 u.s.s.e.), z zastrzeżeniem, że dużemu przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia w przypadku niewłączenia gruntu do specjalnej strefy ekonomicznej albo nieuzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na tym gruncie (zob. art. 17a ust. 3 u.s.s.e.).
2. Ograniczenie możliwości występowania z wnioskami o wygaśnięcie zezwolenia
Do 5 stycznia 2015 r. z wnioskami o wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej mogli występować przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego, a którzy nie spełnili warunków zezwolenia. Nowelizacji wyłączyła taką możliwość poprzez nadanie nowego brzmienia art. 19 ust. 5 u.s.s.e. Obecnie stwierdzenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wygaśnięcia zezwolenia jest możliwe tylko na wniosek przedsiębiorcy, który:
a) nie skorzystał z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z u.s.s.e., na podstawie tego zezwolenia, lub
b) korzystał z pomocy publicznej udzielonej zgodnie z ustawą i spełnił wszystkie warunki określone w zezwoleniu oraz warunki udzielania pomocy publicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4 u.s.s.e.
W związku z powyższym dodane zostały również przepisy art. 19 ust. 6 i 7 u.s.s.e. Pierwszy z tych przepisów stanowi, że do wniosku o wygaśnięcie zezwolenia przedsiębiorca dołącza oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z u.s.s.e., na podstawie zezwolenia, którego wniosek dotyczy lub oświadczenie o realizacji warunków udzielenia pomocy publicznej, o których mowa w art. 19 ust. 5 u.s.s.e. Z kolei art. 19a ust. u.s.s.e. stanowi , że oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (konieczne w związku z tym będzie zawarcie w oświadczeniu zastępującej pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.").
3. Regulacje dotyczące zwrotu pomocy publicznej
Nowelizacja wprowadziła również szereg przepisów dotyczących zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w formie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym (czemu towarzyszy wskazanie wprost, że zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 u.s.s.e., przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowi pomoc publiczną – zob. zdanie drugie art. 12 u.s.s.e.). Z przepisów tych wynika, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej skutkuje obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w formie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Do czasu zwrotu pomocy przedsiębiorcy nie będzie mogło zostać udzielone nowe zezwolenie (zob. art. 12b ust. 1 u.s.s.e.).
Kwotę zwrotu będzie określał naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji (uwzględniając kwotę podatku stanowiącego pomoc publiczną zwracaną na podstawie przepisów o podatku dochodowym – zob. art. 21 ust. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) (zob. art. 12b ust. 3 u.s.s.e.). Informacje o cofniętych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej naczelnicy urzędów skarbowych będą otrzymywać od ministra właściwego do spraw gospodarki, który będzie im przekazywał kopie wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (w terminie 14 dni od dnia jej uprawomocnienia - zob. art. 12b ust. 2 u.s.s.e.).

Określony został również okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej otrzymanej w formie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Roszczenia takie przedawniać się będą dopiero z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał z tej pomocy publicznej (zob. art. 12c u.s.s.e.).

(...)

Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy