Ustawa stanowi odpowiedź na zgłaszane od wielu lat postulaty przedstawicieli środowiska zajmującego się problematyką bezpieczeństwa dokumentów - zapewniają autorzy ustawy z WSWiA. Odpowiedzialny za jej treść Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu deklarował, że jest potrzeba kompleksowego uregulowania kwestii dokumentów publicznych wynika z zagrożeń przestępstwami fałszowania dokumentów wpływających na bezpieczeństwo państwa i poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Trzy kategorie dokumentów

Ustawodawca zaproponował wyróżnienie trzech klas dokumentów. Do pierwszej zaliczone będą dokumenty, do których bezpieczeństwa należy przykładać najwyższą wagę – dowody osobiste, paszporty, odpisy, itp.

Czytaj: Rada Legislacyjna: dokumentów UE nie trzeba zabezpieczać przed fałszerstwem?

Do kategorii drugiej zostaną zaliczone dokumenty publiczne istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo gospodarcze i prawne, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych,  potwierdzające wykształcenie wyższe, specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości.

 


Do kategorii trzeciej będą należały pozostałe dokumenty publiczne mające wpływ na bezpieczeństwo obiegu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, świadectwa ukończenia szkół, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do ulg. Katalog pierwszy wymieniony będzie w samej ustawie. Dokumenty zaliczane do dwóch pozostałych określi rozporządzenie.

Czytaj: komentarz praktyczny Rejestry publiczne

Przechowywanie dokumentów

Ustawa określa dla dokumentów pierwszej i drugiej kategorii przewidziano wymogi zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywane są te dokumenty. Natomiast dla dokumentów trzeciej kategorii określono urządzenia (szafa lub sejf), w których mają być przechowywane oraz zasady dostępu do tych urządzeń.

Zasady przechowywania dokumentów, nie odbiegają od stosowanych obecnie przez większość podmiotów dokonujących personalizacji lub indywidualizacji dokumentów oraz  wydających dokumenty. Ich wdrożenie nie powinno generować dodatkowych kosztów.

Według ministerstwa wśród ponad miliona przestępstw kryminalnych popełnianych rocznie w Polsce, 6 proc. to przestępstwa popełniane przeciwko wiarygodności dokumentów, a w grupie przestępstw gospodarczych tego typu przestępstwa stanowią 40 proc. W skali roku to jest 60 tys. przestępstw.

Według Związku Banków Polskich udaremniono próby wyłudzeń na podstawie sfałszowanych dokumentow.