Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Budynek jednorodzinny ma wysokość 2 kondygnacji. Do budynku dobudowany jest garaż, którego ściana znajduje się w odległości 0,5 m od granicy działki. Zamiarem inwestora jest wykonanie robót budowlanych, w wyniku których nad garażem powstaną pokoje, czyli zwiększy się powierzchnia użytkowa budynku.

Czy zamierzenie inwestora jest nadbudową czy rozbudową budynku (wysokość budynku nie ulegnie zmianie)?

Czy dla tej inwestycji można zastosować warunki zawarte w par. 12 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej r.w.t.), tj. uznać, że jest to nadbudowa części budynku o jedną kondygnację, przy czym w ścianie nadbudowanej znajdującej się w odległości 0,5 m od granicy działki nie ma okien ani drzwi?

 

 


 

Odpowiedź

 

W art. 3 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane (dalej pr. bud.) wskazano jedynie, iż przez pojęcie „budowy” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, zaś art. 3 pkt 7 pr. bud. stanowi, iż przez pojęcie „robót budowlanych” należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Jednocześnie dla pełnego obrazu dodać należy, iż „przebudową” (w myśl art. 3 pkt 7a pr. bud.) jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
 

Czytaj na Prawo.pl: Kto odpowiada za skrzynkę gazową, właściciel posesji czy dostawca gazu? >
 

W kontekście powyższego rozważyć można zakwalifikowanie prac jako przebudowy, jednak tylko w przypadku, gdyby nie powstała dodatkowa kondygnacja (np. w przypadku zastosowania antresoli). Roboty, o których mowa, nie pokrywają się też z definicjami rozbudowy lub nadbudowy formułowanymi w orzecznictwie („przez rozbudowę należy bowiem rozumieć zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”, z kolei dla nadbudowy charakterystyczne jest powstanie nowej substancji wzwyż, tj. ponad istniejącym obiektem).

Są to zatem roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowego stropu/kondygnacji użytkowej w przestrzeni obecnie zajmowanej przez jedną kondygnację, z jednoczesną zmianą sposobu korzystania (z części) obiektu budowlanego. Nie ma tym samym możliwości uznania, iż dochodzi do nadbudowy i zastosowania wspomnianego w treści zadanego pytania przepisu r.w.t. odnoszącego się wprost i wyłącznie do nadbudowy.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Budownictwo:

B-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - POBIERZ WZÓR >

Zasady sytuowania budynków na działce budowlanej >

Czy rozbudowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 25 m2 wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę? >