Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Kto powinien – właściciel posesji czy dostawca gazu – zadbać o skrzynkę gazową stojącą na terenie prywatnym?

Podczas jednej z ostatnich ostrych zim zaciął się gazomierz i ekipa interwencyjna z gazowni wymieniła go na nowy. Jednak jak się okazało, stara, plastikowa skrzynia gazowa została uszkodzona. Nie można jednoznacznie przypisać winy tej ekipie, bo kilka dni później parkując auto ktoś także na tę skrzynię najechał. Właściciel nieruchomości zabezpieczył skrzynię przed dalszą przypadkową dewastacją, ale jest ona popękana i fragment ściany bocznej odpada, a drzwiczki się nie domykają.

Czy wymiany może dokonać osoba bez uprawnień, czy też należy wezwać specjalistyczną firmę lub kogoś z gazowni? Czy do tej czynności potrzebne są jakieś formalności lub dokumentacja projektowa?

 

Odpowiedź

Z uwagi na złożoność problematyki i wątpliwości interpretacyjne, w przedmiotowym zagadnieniu istotne jest odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych w odniesieniu do podobnych stanów faktycznych oraz do przepisów określonych w ustawie – Prawo budowlane (dalej pr. bud.).

 

Odmienne orzecznictwo

Wyjaśnienia wymaga fakt, iż zgodnie z przywołanym poglądem w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Rzeszowie z 7.03.2002 r., SA/Rz 74/01W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego kwestia ta jest różnie ujmowana. I tak w wyroku z 22.06.1999 r., II SA/Gd 1755/97 stwierdzone zostało, że zainstalowana na zewnątrz budynku szafka zabezpieczająca kurek główny przyłącza gazowego jest elementem wyposażenia gazociągu i obowiązek utrzymania jej w należytym stanie technicznym obciąża dostawcę gazu.

 

Czytaj: Czy wykonanie kolejnych 10 miejsc parkingowych wymaga zgłoszenia? >>

 

Odmienny natomiast pogląd zaprezentowany został w wyroku z 20.12.1999 r., II SA/Ka 454/98, a mianowicie, iż obowiązek utrzymania w należytym stanie głównego kurka gazowego spoczywa na dostawcy gazu, zaś obowiązek utrzymania w takim stanie szafki, w jakiej się on znajduje, obciąża właściciela (zarządcę) budynku.

 


 

Obowiązek przeprowadzania kontroli elementów budynku ciąży na właścicielu

Odwołując się ponownie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. w Rzeszowie z 7.03.2002 r., SA/Rz 74/01, należy wskazać, że w § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dalej r.w.t.u.), określono warunki użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem. I tak na właścicielu czy zarządcy obiektu spoczywa obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli elementu budynku narażonego na wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku. Zgodnie z § 46 pkt 7 r.w.t.u., do właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego i instalacji gazowej należy zawiadomienie dostawcy gazu w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w której jest umieszczony kurek główny gazowy. Powyższe ma na celu sprawdzenie przez dostawcę gazu, czy nie uległ uszkodzeniu główny kurek gazowy. W konsekwencji powyższego organ stwierdził, że na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek utrzymania szafki w należytym stanie technicznym i estetycznym, co w powiązaniu z art. 61 oraz art. 70 pr. bud. uzasadnia orzeczony nakaz.

 

 


 

Do naprawy potrzebne uprawnienia

Zatem niezbędnym jest, aby naprawa wykonana została przez osobę posiadającą odpowiednie uprawienia oraz wskazać należy na niezbędność zgłoszenia kontroli do dostawcy gazu. Podczas kontroli dostawca gazu powinien sprawdzić stan faktyczny.

 

W kontekście postawionego pytania zasadnym wydaje się, aby podmiot dokonujący naprawy dysponował dokumentacją odnośnie rodzaju szafki gazowej, jej parametrów etc.

 

Więcej informacji znajdziesz w programie LEX:

Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - komentarz praktyczny >>

Czy drewniana brama jest trwałym urządzeniem w rozumieniu zasiedzenia służebności drogi? >>

Czy można złożyć deklarację na podatek od nieruchomości nie mając pomiaru geodezyjnego budynku? >>