Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Czy wykonanie kolejnych 10 miejsc parkingowych korzystających z tego samego wjazdu oraz przylegających do już istniejących wymaga zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę?

 

Odpowiedź

 

Analizując przedmiotowe zagadnienie należy wskazać na orzecznictwo sądów administracyjnych.

 

Miejsce postojowe traktowane jak obiekt budowlany

 

Według prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 18.12.2013 r., II SA/Kr 1259/13: zgodnie z art. 28 i 30 Prawa budowlanego (dalej pr. bud.) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia. "W myśl przepisu art. 29 ust. 1 pkt 10 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Skoro więc pojęcie "budowa" odnosi się do obiektu budowlanego, to miejsce postojowe jest obiektem budowlanym. W myśl zaś art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud. zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 10 pr. bud. Oznacza to, że ustawodawca wprowadził różny reżim prawny w zależności od ilości miejsc postojowych decydując, że dla ich realizacji do 10 włącznie wystarczające jest uzyskanie zgłoszenia, natomiast powyżej tej liczby konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.".

Na uwagę zasługuje również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.04.2004 r., OSK 108/04, w którym przyjęto, "że zgłoszenie wykonywania określonych robót budowlanych i brak sprzeciwu właściwego organu wyłącza co do zasady przyjęcie, że obiekt budowlany został wybudowany w sposób uzasadniający zastosowanie przepisu art. 48 pr. bud., chyba że wprawdzie inwestor zgłasza wykonanie określonych robót budowlanych, ale rzeczywistym jego zamiarem jest ich wykonywanie w sposób zasadniczo odbiegający od zgłoszenia, a z okoliczności sprawy wynika, że celem takiego działania było obejście przepisów o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.".

 

 

 

Gdy łączna liczba miejsc postojowych przekracza 10 - decyzja jest potrzebna

 

Skoro na budowę przedmiotowego obiektu wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, to budowa obiektu powyżej 10 miejsc postojowych (szczególnie zlokalizowanych obok siebie/przylegających do siebie) na podstawie zgłoszenia nie może być uznana za działanie legalne.

Czytaj też: Czy na przebudowę komina potrzebne jest pozwolenie? >>

W ocenie odpowiadającego oraz na kanwie powyższego orzecznictwa, w przypadku gdy łączna liczba stanowisk w ramach planowanych miejsc postojowych przekracza łączną liczbę 10, zamierzenie to (wykonanie dodatkowych miejsc przyległych) powinno wiązać się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przeciwnym razie może to zostać zakwalifikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (następnie organy władzy sądownictwa administracyjnego) jako próba ominięcia regulacji związanej z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  
POLECAMY

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Budownictwo:

Czy zarządca drogi przy jej przebudowie może dokonać utwardzenia działki budowlanej za zgodą jej właściciela? >>

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zaliczyć budynek kotłowni? >>