Pytanie:
W trybie dostępu do informacji publicznej Okręgowa Izba Architektów wystąpiła do starosty o przekazanie kopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę z 2013 r. oraz stron tytułowych projektów budowlanych stanowiących ich załączniki. Czy decyzje o pozwoleniu na budowę w sprawach indywidualnych są informacją publiczną?


Czy strona tytułowa projektu budowlanego załączonego do wniosku o pozwolenie na budowę jest informacją publiczną? Czy starosta powołując się na ochronę danych osobowych (dane projektantów, inwestorów) oraz danych wrażliwych (inwestycje firm prywatnych, dane działek budowlanych) może odmówić wydania kopi wskazanych dokumentów?

Odpowiedź:
Treść decyzji o pozwoleniu na budowę po ich uprzedniej anonimizacji co do zasady podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej.

Treść decyzji administracyjnych powinna być dostępna publicznie

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych po ich uprzedniej anonimizacji podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej jako informacja prosta (wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 sygn. akt II SA/Kr 1258/08, por. wyrok NSA w Łodzi z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt I OSK 1347/05, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2010 r. sygn. akt IV SAB/Po 71/09).

W związku z powyższym w odniesieniu do przedstawionego pytania należy wskazać, iż żądane przez Okręgową Izbę Architektów kopie decyzji o pozwoleniu na budowę są informacją publiczną, niemniej ich udostępnienie wymaga uprzedniej anonimizacji (należy pamiętać, że anonimizacja decyzji nie jest jej przetworzeniem, jest to czynność techniczna).

Z kolei w odniesieniu do projektu budowlanego (tu: tytułowej strony projektu) w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd, wedle którego informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez organ administracji publicznej, ale również takie, które organ używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań nawet, gdy prawa autorskie należą do innego podmiotu.

Przykładem dokumentu, który stanowi informację publiczną jest projekt budowlany sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, który następnie właściwy organ używa przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego (zob.: WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Go 595/07, WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. sygn. akt II SAB/Rz 48/12).

Analiza stanowiska judykatury prowadzi do wniosku, że skoro projekt budowlany jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę i jest integralną częścią tej decyzji, a decyzja administracyjna jest informacją publiczną podlegającą udostępnieniu, to również zatwierdzony projekt budowlany podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niemniej jednak w sytuacji gdy do organu złożono by wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci projektu budowlanego, będącego załącznikiem do decyzji, organ winien mieć na względzie art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p., który przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej.

W orzecznictwie podkreśla się, że szczegółowe rozwiązania architektoniczno - budowlane zawarte w projekcie budowlanym sporządzonym na zlecenie osób fizycznych, stanowią uprawnienia przysługujące jedynie inwestorowi i są opracowywane według jego zamysłów, koncepcji i możliwości finansowych, zatwierdzane wszak przez organ architektoniczno-budowlany, i podlegają ochronie ze względu na prywatność osoby fizycznej (WSA w Łodzi w wyroku z dnia 9 lipca 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 475/13).