Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu p.b., zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego. Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – dalej r.z.i.f.

Zgodnie z § 4 ust. 1 r.z.i.f. dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

  1. projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
  2. projektów wykonawczych,
  3. przedmiaru robót,
  4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy

Problematyka zawartości projektu budowlanego regulacje znajduje w art. 34 p.b. oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462). P.b. stanowi, iż projekt budowlany powinien zawierać:

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
  2. projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  3. stosownie do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
  4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Projekty wykonawcze z kolei, powinny:

  1. uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§ 5 ust. 1 r.z.i.f.),
  2. zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego – których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (§ 5 ust. 2 r.z.i.f.).

Niezależnie od powyższego podkreślić trzeba, iż zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane powinien mieć na uwadze ogólną zasadę regulującą problematykę opisu przedmiotu zamówienia, wynikającą z treści art. 29 ust. 1 p.z.p. Mianowicie przedmiot zamówienia powinien o opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Brak istotnych różnic

Mając na uwadze powyższy stan prawny przyjąć należy, iż projekt budowlany i projekt wykonawczy nie mogą zawierać istotnych różnic. Zarówno projekt budowlany jak i wykonawczy stanowią element dokumentacji, na podstawie której zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia. Uwzględniając normę wynikającą z powołanego powyższej art. 29 ust. 1 p.z.p. przyjąć trzeba, że ewentualne istotne różnice powodowałyby niejednoznaczności i niedokładności, co stanowiłoby oczywiste naruszenie przepisów p.z.p. Powyższe stanowisko uzasadnione jest również celem, jakiemu służyć ma projekt wykonawczy. Jego zadaniem jest określenie szczegółowych rozwiązań pozwalających na usprawnienie i zapewnienie prawidłowego przebiegu prac budowlanych. Nie może on zatem tworzyć nowych rozwiązań, które byłyby niezgodne z założeniami wynikającymi z projektu budowlanego.