1. Dokumentacja projektowa

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) określa przypadki, w których roboty budowlane należy zaklasyfikować jako przedmiot zamówienia publicznego - art. 4 i 5 ustawy.
Zgodnie z wymaganiami art. 31 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający, który podlega obowiązkowi zawarcia umowy na wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w trybie zamówień publicznych, powinien opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający, opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego.
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego przedstawiony jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej jest ustalany przez zamawiającego (zgodnie z § 3 rozporządzenia); przy czym należy uwzględnić tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, które są określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

W skład dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wchodzą (§ 4 ust. 1 rozporządzenia):

 1. projekt budowlany;
 2. projekty wykonawcze;
 3. przedmiar robót;
 4. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 1b) ustawy – Prawo budowlane) zgodnie z wymaganiami specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Jeżeli na wykonanie danych robót budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 28 i 29 ustawy – Prawo budowlane) do dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia nie wymagane jest załączanie projektu budowlanego natomiast należy w niej zawrzeć (§ 4 ust. 2 rozporządzenia):

 1. plany, rysunki i/lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
 2. przedmiar robót;
 3. projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Zgodnie z § 4 ust. 3 w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych można pominąć przedmiar robót, jeżeli zamówienie na roboty budowlane jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 i 67 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego.
W świetle wymagań § 11 rozporządzenia strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę powinna zawierać:

 1. nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
 2. adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
 3. w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót;
 4. nazwę i adres zamawiającego;
 5. spis zawartości dokumentacji projektowej;
 6. nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej, oraz datę opracowania.

3. Zakres i forma projektu wykonawczego

Zgodnie z wymaganiami § 5 rozporządzenia projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.
Projekty wykonawcze powinny zawierać (§ 5 ust. 2 rozporządzenia) rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz skalę rysunków w projekcie budowlanym, a także wyjaśnienia opisowe dotyczące części obiektu, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych i urządzeń budowlanych oraz instalacji i wyposażenia technicznego. Zwyczajowo opracowuje się oddzielne projekty branżowe – architektoniczne, konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych – ze względu na zachowanie przejrzystości układu rysunków i opisów; projekty są skoordynowane i stanowią komplet dokumentacji projektowej wykonawczej.