Odpowiedź:
Wymianę wanny na kabinę prysznicową, bez wykonania robót ingerujących w instalację gazową, zakwalifikować należy jako remont w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud.

Uzasadnienie:
Dla udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie istotne znaczenie ma zakres prac, które będą wykonane. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prace polegać będą głównie na wymianie wanny na kabinę prysznicową, co oczywiście może wiązać się z wykonaniem pewnych prac w obrębie instalacji wodociągowej. Ze stanu faktycznego nie wynika natomiast, czy prace obejmować będą roboty dotyczące instalacji gazowej.

Definicja przebudowy zawarta jest w art. 3 pkt 7a pr. bud. Definicja remontu zawarta jest w art. 3 pkt 8 pr. bud.
W wyroku z dnia z 13.04.2012 r., II SA/Kr 193/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyjaśnił - jeżeli w wyniku wykonywanych robót budowlanych nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, będziemy mieli do czynienia z przebudową. Jeżeli zaś wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie będąc bieżącą konserwacją, będzie to remont.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment uzasadnienia wyżej zacytowanego orzeczenia WSA w Krakowie, bowiem jest on przydatny dla zrozumienia istoty przebudowy i remontu zdefiniowanych w Prawie budowlanym.
"(...) stwierdzić należy, że opisane w powyższych pismach planowane zamierzenie inwestycyjne jednoznacznie wskazuje, iż stanowi ono remont. Stanowisko takie potwierdza w istocie treść skargi, w której strona skarżąca podała, że rzeczywistym zamiarem inwestora nie jest zmiana elementów nośno-konstrukcyjnych, czy też jakakolwiek przebudowa polegająca na zmianie kształtu lub formy budynku, a tym bardziej elewacji, albowiem inwestor nie planuje przeprowadzenia w przedmiotowej nieruchomości żadnych prac wiążących się z ingerencją w elementy konstrukcyjne budynku, ograniczając planowane zamierzenie inwestycyjne do wymiany istniejących elementów wyposażenia i urządzeń funkcjonujących już w nieruchomości na nowe, o takich samych parametrach, wyposażonych w termostaty, wymianie stacji uzdatniania wody na nową oraz wymianie istniejącej centrali wentylacyjnej na nową, nowoczesną, których zamiana będzie się wiązać z demontażem istniejących urządzeń i zamontowaniem w ich miejsce nowych, z podłączeniem do istniejących sieci. Skoro bowiem – stosownie do art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego – przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym - to wymiana istniejących elementów wyposażenia i urządzeń oraz instalacji funkcjonujących już w nieruchomości na nowe, nowoczesne, których realizacja będzie się wiązać z demontażem istniejących urządzeń i zamontowaniem w ich miejsce nowych, z podłączeniem do istniejących sieci, to nic innego, jak wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Nie można bowiem uznać, by wymiana wyżej opisanych urządzeń była bieżącą konserwacją."

Zdaniem autorki odpowiedzi wymiana wanny na kabinę prysznicową nie prowadzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych obiektu budowlanego, którym jest budynek wielorodzinny. Opisane w stanie faktycznym prace dotyczą zmian wyłącznie w obrębie lokalu mieszkalnego i w żadnej mierze nie doprowadzą one do zmian rzeczywistych parametrów użytkowych lub technicznych całości budynku, dlatego też przedmiotowe prace nie powinny być kwalifikowane jako przebudowa.

Kwestia wykonania robót budowlanych w lokalach mieszkalnych niejednokrotnie była przedmiotem analizy sądów administracyjnych. Sądy konsekwentnie odróżniają remont lokalu mieszkalnego od remontu budynku, w którym taki lokal się znajduje. Wskazać można m.in. na wyroku z 23.01.2006 r., sygn. akt VII SA/Wa 1431/05 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym Sąd wyjaśnił:
"Ustalenia organów wskazywały, iż przedmiotowy remont nie dotyczył elementów konstrukcyjnych budynku a polegał na zmianie układu poszczególnych pomieszczeń przez zmianę ścianek działowych, wymianę warstw podłogowych oraz pracach poprawiających estetykę lokalu. Zatem tego typu remont nie wymagał pozwolenia budowlanego. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego zgłoszenia właściwemu organowi wymagało wykonywanie robót budowlanych wymienionych w art. 29 w ust. 2 pkt 1-7 i 10. W kontekście tej regulacji należy mieć na względzie, że zakres przedmiotowego remontu był taki, iż zamykał się w ramach jednego lokalu mieszkalnego i nie dotyczył całości budynku. Wykładnia celowościowa przepisu art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego i zawartego w nim pojęcia "remont istniejących obiektów budowlanych" wskazuje, że obowiązek zgłoszenia remontu zaistnieje wówczas, gdy jego zakres dotyczyć będzie obiektu budowlanego jako całości. Remont pojedynczego lokalu w budynku mieszkalnym wielolokalowym nie dotykający części konstrukcyjnych budynku i nie mający żadnego wpływu na funkcjonowanie budynku jako całości nie jest remontem obiektu budowlanego i nie wymagał w ocenie Sądu zgłoszenia."

Stanowisko to podzielił następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 31.03.2016 r., sygn. akt II SA/Kr 726/15. Dodatkowo WSA w Krakowie ocenił, iż wykonanie takich robót jak wymiana wylewek, instalacji wewnętrznych, wykonanie okładzin ściennych, montaż oświetlenia czy powstanie ściany działowej z lekkiej konstrukcji gipsowo-kartonowej, nie ingeruje w konstrukcję obiektu, a zatem nie są przebudową. Wykonanie takich robót nie prowadzi bowiem do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (por. cytowany wyżej WSA w Krakowie w wyroku z 13.04.2012 r., II SA/Kr 193/12).

Zacytowane powyżej orzeczenia są niezwykle użyteczne dla zrozumienia, jakiego rodzaju prace należy uznać za remont (art. 3 pkt 8 pr. bud.), a jakie za przebudowę (art. 3 pkt 7a pr. bud.). Zaznaczyć jednak należy, iż wyroki te zapadły na skutek wydania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej rozstrzygnięć kwalifikujących dany zakres prac odmiennie niż wynikało to z wydanych później przez sąd orzeczeń. Trzeba zatem zaznaczyć, iż organy architektoniczno-budowlane mogą inaczej zakwalifikować danego rodzaju prace.

Warto jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że istotny jest zakres wykonywanych prac, bowiem ma to wpływ na kwalifikację prawną, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18.11.2014 r., sygn. akt II OSK 1033/13, w którym orzekł: Wydzielenie pomieszczenia wraz z realizacją instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej uznać należy za przebudowę budynku.

Opis stanu faktycznego wskazuje jednak, iż prace powinny być uznane za remont, a nie przebudowę.

Sylwia Stępień, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 25.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów