Czy wiata jest budynkiem czy budowlą?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

Czy wiata jest budynkiem czy budowlą?

Jeśli wiata jest budowlą to, czy będą miały do niej zastosowanie przepisy § 271 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące odległości od lasu?

Odpowiedź:

Definicja budynku zawarta została w treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. Zgodnie z art. 3 pkt 2 pr. bud. budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wiata nie jest zatem z całą pewnością budynkiem, gdyż nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Potwierdza to np. treść uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2014 r., II OSK 2468/12, w której wyraźnie stwierdzono, że „Ponieważ wiata nie jest budynkiem, do jej usytuowania nie mają zastosowania przepisy dotyczące odległości budynków na działce budowlanej w stosunku do granicy z sąsiednią nieruchomością. Wiata jako obiekt budowlany powinna być kwalifikowana jako budowla, której definicja zawarta została w treści art. 3 pkt 3 pr. bud., co potwierdzają również orzeczenia sądów administracyjnych (np. orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2013 r., II OSK 2681/11). Zgodnie z przepisem § 271 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. W związku z tym, że powołany przepis odnosi się jednoznacznie i bezpośrednio do budynków, to nie będzie on miał zastosowania do wiaty, która stanowi budowlę w rozumieniu przepisów prawa.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany

Odpowiedzi udzielono 10 września 2014 r.

Data publikacji: 12 września 2014 r.