Pytanie
W spółce z o.o. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny (wierzytelność z tytułu umowy pożyczki). Okazało się jednak, że umowa pożyczki była fikcyjna, a tym samym wierzytelność będąca przedmiotem wkładu do spółki, za który objęto udziały nie istniała. Innymi słowy doszło do objęcia udziałów za wkład nieistniejący. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS.
Czy w związku z tym podatnik (wspólnik, który objął udziały za wkład nieistniejący) jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od wartości objętych udziałów (od przychodu)?
Podatnik nie może ich pomniejszyć o koszty w postaci nominalnej wartości pożyczki będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego.
Czy podstawą opodatkowania w tej sytuacji będzie wartość nominalna udziałów?
Czy stwierdzenie pozorności umowy pożyczki wpływa na sytuację podatnika, który objął udziały w spółce z o.o. w zamian za wierzytelność, która mu przysługiwała z tytułu tej fikcyjnej pożyczki?