Wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. Organ sprawdzi zasadność usunięcia drzew podczas wizji lokalnej, dokonując przy tym analizy rysunku lub mapy przedłożonej przez wnioskodawcę. Znaczenie ma również, czy przedmiotowy zjazd jest drogą nieutwardzoną (ze względu na wyłączenie obowiązku przedłożenia do wniosku planu zagospodarowania terenu, nieutwardzona droga gruntowa nie stanowi budowli), czy jest to zjazd indywidualny czy zjazd publiczny, np. do stacji benzynowej lub hotelu, czy drzewa są usuwane w związku z przebudową zjazdu.

Utrzymanie i oznakowanie dróg wewnętrznych, a także zarządzanie nimi, należy do zarządcy terenu, przez który droga przebiega, a w razie jego braku – do właściciela terenu.
Pielęgnacja zieleni przydrożnej i usuwanie drzew jest również obowiązkiem zarządcy lub właściciela terenu, w tym drogi wewnętrznej, zgodnie z art. 20 pkt 16 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych - dalej u.d.p. Zgodnie z u.d.p. utrzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej, które są obsługiwane przez ten zjazd. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy przebudowie drogi. Wtedy obowiązek dostosowania istniejącego zjazdu do nowych parametrów drogi spoczywa na zarządcy drogi. Zatem, w przypadku przebudowy zjazdu lub gdy drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zarządca lub właściciel zjazdu usuwa przedmiotowe drzewa.

Definicja drogi zawarta w art. 4 pkt 2 u.d.p. potwierdza, że przez drogę należy rozumieć budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Droga gruntowa (w tym zjazd z drogi publicznej) oznaczona w ewidencji gruntów symbolem "dr" jest terenem przeznaczonym do komunikacji, który spełnia przesłanki do zakwalifikowania jej do drogi wewnętrznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.d.p. Wynika to z orzecznictwa sądowo-administracyjnego, które do dróg wewnętrznych zalicza w szczególności "drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą" (zob. wyrok WSA w Warszawie z 24.09.2008 r., I SA/Wa 503/08). Droga gruntowa nie stanowi jednak budowli (i obiektu budowlanego) w świetle przepisów ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, wydaje się więc, że przez to nie mieści się także w definicji drogi określonej w art. 4 pkt 2 u.d.p., a co za tym idzie, obowiązek uzgadniania zezwolenia na wycinkę drzew z RDOŚ jest wyłączony.

Jeżeli wnioskodawca wykaże, że przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 u.d.p., to uzyskanie uzgodnienia projektu decyzji z RDOŚ nie będzie konieczne. Jeżeli drzewo rośnie w miejscu połączenia drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, to może zachodzić konieczność uzgodnienia jego wycinki z RDOŚ, zgodnie z art. 83a ust. 2a u.o.p. (jeżeli de facto drzewo będzie rosło w pasie drogowym). Zgodnie bowiem z § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zjazd jest to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem. Może on zatem stanowić część drogi łączącą drogę publiczną z działką rolną.