Czy istnieje regulacja prawna wskazująca w jakiej odległości od rowu można wybudować szambo?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Przez działkę, na którą zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku inwentarsko-mieszkalnego z częścią usługowo-produkcyjną (sery) w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym przebiega rów melioracyjny, będący częścią tej samej działki inwestora. Odprowadzanie ścieków z budynku odbywać będzie się do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Czy istnieje jakaś regulacja prawna wskazująca w jakiej odległości od rowu można wybudować szambo?

Czy wymagania ograniczają się jedynie do stworzenia pasa ochronnego wzdłuż rowu?

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące lokalizacji zamkniętych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe zostały zawarte w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t. Przepisy zawarte w Rozdziale 7 rozporządzenia r.w.t. (§ 34 i nast. r.w.t.) określają m.in. odległość zbiorników (wylotów zbiorników) od:

– okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych;

– granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;

– linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Jednocześnie § 36 ust. 4 r.w.t. przewiduje, że odległości te mogą być zmniejszone decyzją właściwego organu wydające decyzję o warunkach zabudowy.

Brak jest natomiast jakiegokolwiek odniesienia do odległości od rowów melioracyjnych, stąd też przyjąć należy, że stosownie do obecnie obowiązujących przepisów techniczno–budowlanych, brak jest szczegółowej reglamentacji w zakresie lokalizacji tego typu zbiorników w stosunku do rowów melioracyjnych. Należy tym samym sądzić, że odpowiednie zabezpieczenie samego zbiornika pod względem szczelności i zastosowanie pasa ochronnego, o którym mowa w treści zadanego pytania, powinno być wystarczające w przypadku lokalizacji tego typu urządzenia technicznego.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 6 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.