Odpowiedź:
Budowa wiaty opisanej w stanie faktycznym będzie zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud. i podlega zgłoszeniu właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 pr. bud.

Uzasadnienie:

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 pr. bud.), chyba że zostały one zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na podstawie art. 29-30 pr. bud. Jeden z przypadków odstąpienia od uzyskania pozwolenia na budowę określony został w art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Opisany w stanie faktycznym obiekt zdaje się spełniać warunki opisane w art. 29 ust. 1 pkt 2 pr. bud. Obiekt budowlany jest wiatą o pow. zabudowy do 35 m2, a liczba takich obiektów na działce nie przekroczy dwóch na każde 500 m2 skoro działka ta jest niezabudowana.

W przepisach prawa brak definicji wiaty. Definicja ta wykształciła się w doktrynie i orzecznictwie, gdzie przyjmuje się, iż wiata jest to budowla (w rozumieniu art. 3 pkt 3 pr. bud.), składająca się z fundamentów oraz dachu posadowionego na słupach i nieposiadająca ścian – por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. akt II OSK 1481/14.

Zdaniem autorki odpowiedzi nie ma w sprawie zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 pr. bud., ponieważ dotyczy on obiektów budowlanych o cechach istotnie innych niż wiata określona zgodnie z przywołaną powyżej definicją. Nie muszą być zatem spełnione warunki opisane w art. 29 ust. 1 pkt 1 pr. bud., aby budowa wiaty o funkcji inwentarskiej była możliwa na podstawie samego tylko zgłoszenia.

Sylwia Stępień, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 26.01.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów