Nowela Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji dostosowują przepisy w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Według autorów ustawy, nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Przepisy dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację.

W ustawie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Nowe przepisy wprowadzają też nowe sankcje administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Nowela zakłada też karę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład. Jej wysokość określono na 200 zł.

Nowe regulacje wprowadzają też widełki - od 5 do 25 tys. zł - kary za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych.

Przepisy regulują też kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.