Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.

Regulacja wprowadzi zmiany dostosowujące do obowiązujących definicji poszczególnych grup żywności objętych obowiązkiem powiadamiania. Wynikają one z konieczności dostosowania formularza powiadomienia oraz rejestru do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Koniec z lekarzami w reklamie wyrobów medycznych - czytaj tutaj>>
 

Zmienią się definicje grup żywności

Powyższe przepisy uchyliły definicję środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W konsekwencji przestały istnieć niektóre grupy żywności takie jak: środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców, środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca), środki spożywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu i bezsodowe, środki spożywcze bezglutenowe, ponieważ nie zostały one wyszczególnione w nowym stanie prawnym.

 


Rejestr bez widocznej nazwy producenta

Uproszczono także treść przypisu odnoszącego się do wzoru oznakowania: "Wzór opakowania powinien zawierać wszystkie informacje obowiązkowe niezbędne do oceny poprawności zaproponowanej kwalifikacji. Informacje zawarte we wzorze powinny być zgodne z ogólnymi i szczegółowymi przepisami dotyczącymi znakowania środków spożywczych".

We wzorze rejestru dodano pozycję, w której trzeba podać rok złożenia powiadomienia. To w opinii resortu ma zwiększyć czytelność rejestru i umożliwić prostszą identyfikacje produktu.

Przy pozycji "Producent" dodano przypis, że informacja o producencie nie jest objęta publikacją na stronie GIS. Ministerstwo wyjaśnia, że ta zmiana związana jest z tym, że nazwa producenta nie stanowi obowiązkowego elementu etykiety produktu i to jest ta część zawiadomienia, która jest najczęściej zastrzegana przez zgłaszających powiadomienie jako tajemnica przedsiębiorcy.

W rejestrze dodano pozycję, w której będzie informacja o postępowaniu lub niezgodności produktu z przepisami prawa ze względu na zawartość składnika niedozwolonego.

 

Będzie informacja o postępowaniu

Z nowości wprowadzono pozycję z informacją o tym, na jakim etapie jest postępowanie. W tej rubryczce mogą się pojawić następujące sformułowania: „Nie prowadzono postępowania”, Postępowanie w toku” (PwT), „Postępowanie zakończone”, „Zawiera składnik niedozwolony”.

W przypadku, gdy powiadomienie jest analizowane, ale nie podjęto jeszcze decyzji lub powiadomienie zawiera braki formalne, pole pozostaje puste.

Ministerstwo podkreśla, że podstawową formą komunikacji dotyczącą złożonych powiadomień stanie się publiczny rejestr, w którym będzie można sprawdzić status powiadomienia. Dzięki temu zmniejszy się liczba korespondencji pisemnej.

Według resortu zdrowia projektowana regulacja wpłynie pozytywnie na zapewnienie ochrony zdrowia społeczeństwa oraz zwiększy bezpieczeństwo w nadzorze sprawowanym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety, żywności wzbogacanej oraz żywności objętej zakresem rozporządzenia (UE) nr 609/2013.

Dzięki zmianie przepisów poprawić ma się czytelność rejestru środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania GIS oraz ma to usprawnić proces notyfikacji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadamiania. Projektowana regulacja ma także usprawnić przepływ informacji z przedsiębiorcami i konsumentami w zakresie wyniku procesu notyfikacji o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych objętych obowiązkiem powiadomienia GIS.

Przepisy od stycznia 2020 r.

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie, tj. dnia 1 stycznia 2020 r. „Umożliwi to prowadzenie rejestru w sposób jednolity dla produktów zgłoszonych od 2020 r.” – podkreśla resort.

Jednocześnie na podstawie przepisów przejściowych wpisy w rejestrze produktów objętych powiadomieniem prowadzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, w których w kolumnie nr 9 użyto sformułowania „PWT – postępowanie w toku”, dostosowuje się do wymogów projektowanego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i zamieszcza w rejestrze prowadzonym według wzoru obowiązującego na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia. W pozostałym zakresie rejestr produktów objętych powiadomieniem, prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych, prowadzony będzie według wzoru obowiązującego do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.