Chodzi o nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada ograniczenie weryfikacji zlecenia wyłącznie do etapu jego wystawienia, co pozwoli nie dublować czynności przez NFZ, zarówno na etapie wystawiania zlecenia jak i jego realizacji, co ułatwi pacjentom realizację zleceń. Zaproponowano także zmiany, które pozwolą ograniczyć liczbę stron zlecenia, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Pacjent sprawdzi, jak leczy dany szpital - czytaj tutaj>>

Wyroby medyczne obejmują niezwykle szeroki zakres produktów, a pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki czy cewniki.

Zobacz: Jakie dokumenty medyczne od 1 stycznia 2019 r. muszą być prowadzone w postaci elektronicznej? >

Zgodnie z nowelizacją, potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, odbywa się na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia. Jednak weryfikacja zlecenia będzie dokonywana wyłącznie na etapie wystawienia zlecenia. Na etapie realizacji zlecenia świadczeniodawca zobowiązany będzie natomiast wyłącznie do sprawdzenia braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane, oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma on wpływ na limit finansowania ustalony podczas weryfikacji dokonanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na etapie wystawienia zlecenia.

 

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne łatwiejszy do realizacji - czytaj tutaj>>

 


Uproszczone wzory zleceń 

Jednocześnie minister zdrowia chce uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji gdy będą podlegać one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych. Minister zdrowia wydał projekt rozporządzenia określającego uproszczone wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Formularz został skrócony z 6 do 4 stron.

Lekarz w nowym zleceniu będzie wpisywał mniej danych. System automatycznie ma uzupełnić numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku – datę urodzenia, płeć oraz serię i numer paszportu albo serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Uproszczony wzór na zlecenia medyczne obowiązkowy od stycznia 2020 r. czytaj tutaj>>

 

Dłuższy okres 

Ustawa wprowadza także inne ważne dla pacjenta zapisy. Zakłada wydłużenie do 12 - miesięcy okresu ważności zleceń wystawianych przez lekarzy.  W przypadku wyrobów cyklicznych, realizacja takiego zlecenia może odbywać się częściowo w odstępach maksymalnie półrocznych. Umożliwi to  - teoretycznie - pojawienie się pacjenta u lekarza raz w roku, a w aptece lub sklepie medycznym - dwa razy w roku.

Jest też ważna zmiana dla świadczeniodawców. Nie będą zobowiązani już do wysyłania papierowej wersji do oddziałów NFZ, lecz będą musieli przechować kopie zleceń (formatu A4) przez 5 lat. W przypadku często setek tysięcy zleceń rocznie, dla wyrobów cyklicznych będzie się to wiązało z koniecznością wynajęciem powierzchni magazynowej do ich przechowania.

Zobacz: Zmiany w przeprowadzeniu przez NFZ kontroli działalności świadczeniodawców >

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem zmian do (1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz (2) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r.