Organizację krwiolecznictwa regulują przepisy ustawy o publicznej służbie krwi. Jednak szczegółowy sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.10.2017 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Od 2 października 2019 r. w związku z jego nowelizacją rozporządzenia rozszerzono zakres podmiotowy obowiązywania tego rozporządzenia.

Zmiany także dla banków krwi poza szpitalem

Prawnik Tamara Zimna podkreśla, że nowe przepisy mają zastosowanie także do pracowni immunologii transfuzjologicznej wykonujących badania immunohematologiczne oraz do banków krwi świadczących usługi przechowywania i wydawania krwi i jej składników. - Nawet wówczas, gdy pracownie lub banki prowadzą działalność poza szpitalem, ale działają na rzecz podmiotów leczniczych, innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz, w zakresie badań immunohematologicznych, świadczą usługi na rzecz osób fizycznych – podkreśla Zimna.

Jak podkreśla dr n. prawn. Zimna celem tej regulacji prawnej jest wdrożenie standardu organizacji leczenia krwią i jej składnikami we wszystkich wyżej wymienionych podmiotach zapewniającego:

  • niezwłoczne, całodobowe zaopatrzenie jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w krew i jej składniki;
  • badania z zakresu immunologii  transfuzjologicznej warunkujące bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników;
  • identyfikację i rejestrowanie wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń związanych z przetoczeniem, a w szczególności błędów i wypadków związanych z przetoczeniem oraz sporządzanie raportów o tych zdarzeniach.

 

Zmiany w pobieraniu próbek

Jak podkreśla dr Zimna, w przypadku konieczności przetoczenia osocza lub krwinek płytkowych drugie badanie grupy krwi musi być wykonane z próbki specjalnie pobranej do badań immunohematologicznych. - Pacjentom, którym w przeszłości przetaczano składniki krwi, wymagające wykonania próby zgodności, można zamówić składniki krwi na podstawie jednego wyniku grupy krwi - podkreśla prawnik.


Opłaty za krew bez zmian, bo duża presja wynagrodzeń - czytaj tutaj>>

Kto może zostać kierownikiem banku

Przepisy dotyczą także warunków, które musi spełnić bank krwi prowadzony w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Zgodnie z nowelą kierownikiem banku krwi powinien zostać lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią lub kierownik pracowni immunologii transfuzjologicznej. Pracownikami banku krwi muszą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne, przeszkolone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Nadzór nad czynnościami tych osób sprawuje kierownik banku krwi. Merytoryczny nadzór nad działalnością banku krwi sprawuje centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrolę banku krwi co najmniej raz na dwa lata.

System elektroniczny od 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r., podmioty lecznicze informacje o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach po przetoczeniu krwi będą musiały przekazywać do systemu e-krew.

Projekt e-krew jest realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Powstaje system informatyczny, który ma pomóc prowadzić bazę dawców i kandydatów na dawców krwi, ale także dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych oraz dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa (które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników).

Nowe rozwiązanie informatyczne ma usprawnić wymianę danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

Podmioty lecznicze mają dzięki platformie e-krew móc złożyć zamówienie krwi i jej składników, informować o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych, uzyskać informacje w ramach procedury „look back”( procedura, której celem jest prześledzenie losów krwi i jej składników oraz identyfikację biorców) oraz zlecić wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Zgodnie ze zmianą ustawy o publicznej służbie krwi sposób i format przekazywania danych objętych wpisem z systemu teleinformatycznego podmiotów leczniczych do systemu e-krew określi odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia.