Chodzi o zarządzenie nr 152/2019/DSOZ prezesa NFZ z 6 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Dokument wprowadza określoną przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nową taryfę dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Taryfa została opublikowana w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, umieszczonym w BIP na stronie internetowej AOTMiT.

NIK: Opieka paliatywna i hospicyjna kuleje - czytaj tutaj>>


Stopniowy wzrost taryf

Zmiany dotyczą wzrostu finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. To ma pokryć wzrost kosztów związany z udzielaniem świadczeń w warunkach stacjonarnych. Zarządzenie zakłada stopniowy wzrost wyceny taryfy, począwszy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz dalszy coroczny wzrost taryfy przewidzianej na kolejne lata kalendarzowe, aż do grudnia 2022 r. 

Dokonano także uaktualnienia współczynnika wagi punktowej produktu rozliczeniowego dla świadczeń obejmujących żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach stacjonarnych. Ujednolicone zostały także nazwy zakresu świadczeń oraz kody sprawozdawane przez świadczeniodawców. 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego dokumentu.

 


18 mln zł więcej w czwartym kwartale

Z informacji uzyskanej z AOTMiT wynika, że szacunkowe dodatkowe koszty zmian od IV kwartału b.r. związane z wprowadzeniem nowych taryf wynoszą około 18 mln. zł, „a w latach 2020–2022 dodatkowo po 97,89 mln zł względem wydatków związanych z taryfami proponowanymi na rok poprzedni. Kwota ta uwzględnia żywionych dojelitowo i pozajelitowo.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów.
 

Uwagi nieuwzględnione

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z § 2 ust. 3 - 5 załącznika  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Prezes Funduszu zwrócił się do konsultantów krajowych w określonej dziedzinie medycyny, jak również do Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców w celu zaopiniowania projektu zmienianego zarządzenia. Projekt zarządzenia zmieniającego udostępniony został na stronie internetowej Funduszu na okres 14 dni. W trakcie konsultacji społecznych uwagi złożyły 2 podmioty.

Dotyczyły one wcześniejszego wprowadzenia taryfy przewidzianej na 2022 r. dla świadczeń stacjonarnej opieki długoterminowej, zwiększenia wyceny świadczeń opieki długoterminowej, likwidacji produktu rozliczeniowego osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał  do 8 pkt wg skali Glasgow, wprowadzenia taryfy dla pacjentów w stanie wegetatywnym posiadających rurki tracheostomijne, wprowadzenia taryfy dla pacjentów z odleżynami, podniesienia wyceny świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, oraz wprowadzenie zapisu umożliwiającego wykorzystanie innych zawodów medycznych do wspierania pracy pielęgniarki.

NFZ podaje, że zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ dotyczyły Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 22 listopada 2013 r.