Pojęcie ryczałtu zdefiniowane jest w „Ogólnych warunkach umów”, załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. - Ryczałt rozumiany jest jako określona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie albo rodzaju lub zapewnienie gotowości do ich udzielania w określonym czasie – wyjaśnia Andrzej Troszyński z Centrali NFZ.

Rozliczenie nie wiąże się z czasem pobytu pacjenta na SOR

Dodaje, że finansowanie świadczeń udzielanych w SOR odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego związanego z gotowością do realizacji świadczeń i nie jest powiązany z czasem przebywania pacjenta na SOR.

- Sposób wyliczenia wysokości stawki ryczałtu dobowego dla szpitalnego oddziału ratunkowego ustalany jest zgodnie z zapisami zarządzenia nr 8/2024/DSM Prezesa NFZ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć (z późn. zm.).

Liczba pacjentów i zrealizowane procedury wpływają na rozliczenie

Jak czytamy w zarządzeniu, świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym to świadczenie opieki zdrowotnej polegające na szpitalnej wstępnej diagnostyce oraz leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Natomiast świadczenie w izbie przyjęć to świadczenie opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej pomocy doraźnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, które nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce.

Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w SOR dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz potencjału wykonawczego rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.