W środę w sejmowej komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada duże zmiany w organizacji kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. W Funduszu zostanie utworzony korpus kontrolerski, a uprawnienia kontrolne zostaną skupione w ręku prezesa Funduszu.

 

Kontrola podmiotów leczniczych przez NFZ - tryb postępowania i środki odwoławcze - czytaj tutaj>>

Projekt zakłada także przeniesienie podległości służbowej pracowników kontroli oddziałów wojewódzkich Funduszu do struktur centrali Funduszu.

- Zlikwidowanie zostanie podległość służbowa, która jest problemem – tłumaczył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - Ze strony świadczeniodawców pojawiły się zarzuty o działania stronnicze. To nie jest nowe podejście. Takie rozwiązanie w swoich kontrolach stosuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To powinno także spowodować, że interpretacja zarządzeń prezesa NFZ we wszystkich oddziałach będzie taka sama.

Nowela zakłada koncentrację służb kontrolnych, które obecnie funkcjonują w oddziałach wojewódzkich i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W praktyce oznacza to, że wydziały kontroli wojewódzkich oddziałów Funduszu zostaną włączone do Departamentu Kontroli w centrali NFZ. Po zmianach, to prezes Funduszu będzie mógł przeprowadzić kontrolę realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umowy zawartej z apteką.

 

Dziewięć placówek wystawia e-skierowania w ramach pilotażu - czytaj tutaj>>

Uproszczenie kontroli

Planowane zmiany zakładają także uproszczenie i przyspieszenie procedur kontrolnych poprzez ograniczenie dokumentowania ustaleń z kontroli do jednego dokumentu - wystąpienia pokontrolnego.

Co do zasady prezes NFZ będzie zawiadamiał podmiot kontrolowany najpóźniej w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych (wskazano przypadki w stosunku do których 7. dniowy termin wyprzedzenia nie będzie miał zastosowania).

Ustalenia z kontroli zamieszczane będą w jednym dokumencie: wystąpieniu pokontrolnym (oznacza to rezygnację z protokołu z kontroli). Komunikacja między prezesem Funduszu, kontrolerami a podmiotem kontrolowanym ma być prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To ma uprościć, przyspieszyć i obniżyć koszty przeprowadzonej kontroli.

NFZ z armią kontrolerów - czytaj tutaj>>

 


Armia kontrolerów

Przewidziano także utworzenie korpusu kontrolerskiego w centrali NFZ. Wejdą do niego pracownicy Funduszu będący kontrolerami, którzy zostaną wyposażeni w kompetencje i narzędzia do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli.

Sformułowano wymogi, jakie powinna spełnić osoba, która chce zostać kontrolerem (np. musi zdać egzamin kwalifikacyjny). Jeśli żaden z kontrolerów w korpusie nie będzie miał odpowiedniej wiedzy do przeprowadzenia kontroli, to będzie można skorzystać z pomocy biegłego.

- Będzie trudny egzamin na kontrolera – tłumaczył Cieszyński. - Będzie można go zdawać tylko raz w roku. Będzie wysoki próg wejścia do korpusu kontrolerskiego. To ma sprawić, że kontrole będą prowadziły tylko osoby najwyższej próby.  

Cieszyński podkreślał, że centralizując korpus kontrolerski, dają możliwość łatwiejszego wprowadzenia standardów postepowania we wszystkich komórkach organizacyjnych, którzy prowadzą kontrole.

- Kontroler, który nie ma wykształcenia medycznego może ją tylko pobierać, ale nie może jej oceniać. To będzie mógł zrobić specjalista w dowolnym miejscu w Polsce. To będzie służyć profesjonalizacji korpusu kontrolerskiego – podkreślał Cieszyński i dodał, że ustawa daje możliwość ze wsparcia biegłych.

 

Czy umowy z lekarzami podlegają kontroli NFZ u świadczeniodawcy - czytaj tutaj>>

Nie będzie kontroli z dwóch instytucji na raz

Założono również ujednolicenie trybu kontroli dla wszystkich podmiotów kontrolowanych np. szpitali, aptek. Zmiany mają polegać na tym, że np. jeśli kontrolę w danym podmiocie będzie przeprowadzał minister zdrowia, to w tym samym czasie nie będzie on mógł być kontrolowany przez NFZ. Obecnie jest to możliwe.

Jednocześnie przyjęto, że NFZ po przeprowadzeniu kontroli w danym zakresie, nie będzie mógł ponownie skontrolować tego samego obszaru w tym samym podmiocie.

Czas trwania wszystkich kontroli Funduszu w jednostkach podmiotu kontrolowanego w roku kalendarzowym nie będzie mógł przekroczyć określonej liczby dni roboczych (z wyłączeniem kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego oraz kontroli podejmowanych na podstawie legitymacji służbowej). Co do zasady liczba dni kontroli będzie powiązana z wielkością kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez NFZ w roku poprzednim.

 

Postępowanie w przypadku ustalenia należności przez NFZ na skutek kontroli - czytaj tutaj>>

Próg bagatelności

Najważniejszą zmianą dla podmiotów, które otrzymują środki z NFZ, będzie wprowadzenie progu bagatelności, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. Zgodnie z projektowanymi przepisami prezes Funduszu będzie pobierał lub dochodził należności wynikających z kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego, w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego, jednorazowo przekroczy 500 zł.

Według resortu projektowany przepis ma na celu zapewnienie efektywności funkcjonowania systemu dochodzenia kar umownych przez prezesa Funduszu. Działania kontrolerów nie powinny koncentrować się na naruszeniach o niewielkich skutkach finansowych.

Segregacja i numerki w SOR mają przyśpieszyć przyjmowanie pacjentów - czytaj tutaj>>

 

Ostre i tępe dyżury

Zgodnie z jego założeniami projektu całodobowe ostre dyżury będzie pełniła tylko część szpitali. Wojewoda i dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia mają ogłosić listę placówek, które będą dyżurować każdego dnia i przyjmować pacjentów z zagrożeniem życia.

Dzięki temu dyspozytorzy i załogi Państwowego Ratownictwa Medycznego mają wiedzieć, do których lecznic się kierować. Pozostałe placówki w mieście czy powiecie będą pełnić "tępy dyżur", czyli bez utrzymywania w gotowości całego zespołu na bloku operacyjnym. To rozwiązanie ma usprawnić działanie SOR-ów będą tzw. ostre i tępe dyżury. W praktyce obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że w ramach rozporządzenia koszykowego, będą zostaną zdefiniowane te wyższe wymagania dla placówek pełniących ostre dyżury.

- To w porozumieniu między podmiotami zostanie określone, kto ma dyżur ostry w zależności od potrzeb danego regionu – mówi Cieszyński. - Wyobrażam sobie, że jeden szpital może dyżurować na ostro, a pozostałe na tępo. Karetka wtedy wozi pacjentów na dyżur ostry, tam jest podwyższona obsada, ale pozostałe szpitale nie będą zamknięte. Będą musiały wypełniać podstawowy poziom.

Cieszyński dodał, że NFZ ma wprowadzić dodatkowe pieniądze dla placówek dyżurujących na ostro. - To lepiej zabezpieczy interes pacjentów. Dziś nie ma mechanizmów do takiej organizacji – podkreślał Cieszyński.

Zmiany w kilku ustawach w jednym projekcie

W czasie komisji padały krytyczne uwagi dotyczące tego, że projekt zakłada zmiany w kilku ustawach np.: prawa farmaceutycznego, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o refundacji leków. Były głosy, by poszczególne tematy były podzielone na osobne projekty.

- Ustawa o świadczeniach jest szerokim aktem prawnym, dlatego jest tak zakres – tłumaczył Cieszyński. - W naszej ocenie to są wszystko sprawy niecierpiące zwłoki, dlatego projektowi nadano status pilny. W projekcie przewidziano długie vacatio legis na pierwszy dzień miesiąca po 5 miesiącach od daty ogłoszenia.

Jednolity tryb kontroli

Regulacja wprowadza ustawową podstawę pozwalającą na realizację kontroli w zakresie refundacji przez – działających z upoważnienia Prezesa Funduszu – np. pracowników centrali Funduszu, co w dotychczasowej regulacji było ograniczone tylko do uprawnień dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Projekt omawia szczegółowe elementy kontroli takie jak np.: wyłączenia kontrolera, tajemnicy kontrolerskiej, zasad reprezentacji podmiotu kontrolowanego wobec Funduszu, miejsca i czasu wykonywania czynności kontrolnych czy szczegółowego zakresu czynności kontrolnych wykonywanych w trakcie kontroli oraz zasad dokonywania badania i oceny dokumentacji medycznej czy trybu i zasad powoływania biegłego.

Zrezygnowano ze środka odwoławczego, jakim jest zażalenie, które nie przysługuje na postanowienie o wyłączeniu kontrolera, jak również na postanowienie o powołaniu biegłego.

Kontrola na legitymację, bez uprzedzenia

Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie kontroli podejmowanych na podstawie legitymacji, tj. umożliwienie rozpoczęcia kontroli bez uprzedniego zawiadomienia o jej wszczęciu w sytuacjach enumeratywnie wymienionych w projekcie ustawy.

Zgodnie z projektowanymi przepisami kontrolę podejmowaną na podstawie legitymacji będzie można przeprowadzić, w sytuacji gdy jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia oraz gdy jest to niezbędne dla przeciwdziałania ograniczeniom dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

W sytuacjach niespełniających ww. przesłanek, Fundusz będzie przeprowadzał kontrolę w trybie zwykłym, tj. z zachowaniem zasad i terminów zawiadamiania oraz całego procesu przygotowania kontroli. Tryb kontroli podejmowanych na podstawie legitymacji ma na celu umożliwienie natychmiastowej reakcji Funduszu w szczególnych sytuacjach.