Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest reakcją sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców.

Jak jest obecnie?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, po śmierci pacjenta osoby bliskie stają się uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie ochrony jego prywatności, nawet jeśli za życia nie miały takiej możliwości. Dotyczy to nawet osób, które zostały przez pacjenta uznane za niegodne dziedziczenia, wbrew jego woli postępowały w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuściły się względem niego (albo osób mu najbliższych) umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, albo też uporczywie nie dopełniały względem niego obowiązków rodzinnych.

Czytaj też: Pacjent nie będzie musiał płacić za pierwszą kopię dokumentacji medycznej >

 


Ponadto obowiązujące przepisy przewidują, że jeśli choć jedna z osób bliskich zgłosi sprzeciw wobec ujawnienia informacji objętej obowiązkiem zachowania tajemnicy, to osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązana do zachowania tajemnicy. Przykładowo - tylko z powodu pokrewieństwa osoba nie mająca żadnych związków emocjonalnych z pacjentem może pozbawić dostępu do dokumentacji medycznej osobę najbliższą, która przez lata sprawowała nad pacjentem opiekę i która za życia była upoważniona przez niego do dostępu do tej dokumentacji.

Aktualne brzmienie przepisów, ze względu na swoją niejednoznaczność, wywołuje duże obawy wśród osób wykonujących zawód medyczny. Dostrzegają one ogromne ryzyko nieświadomego naruszenia przepisów ustawy poprzez udostępnienie informacji o zmarłym pacjencie osobie nieuprawnionej.

Sprawdź w LEX: Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta >

Jak będzie po zmianach?

Z jednej strony dostęp osób bliskich do tych informacji zostanie poddany kontroli sądowej, co zapewni ochronę prywatności zmarłego pacjenta po jego śmierci, z drugiej zaś wyeliminuje aktualne, bardzo nieprecyzyjne przepisy, których realizacja powoduje ogromne problemy a wielokrotnie w praktyce bliscy osoby zmarłej nie mają możliwości uzyskania niezbędnych informacji.

Sprawdź w LEX: Czy dokumenty z elektronicznej dokumentacji medycznej trzeba drukować? >

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku sporu między osobami bliskimi w sprawie ujawnienia tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny, kwestię tę ma rozpatrzyć sąd w postępowaniu nieprocesowym. Do sądu będzie mógł zwrócić się też lekarz, jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu, jest w rzeczywistości osobą bliską.

 

To sąd będzie również podejmował decyzję w sytuacji, gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej, a ten sprzeciw - zgodnie z decyzją osób bliskich - ma być przełamany. Możliwość przełamania sprzeciwu pacjenta byłaby możliwa jedynie w dwóch przypadkach:

  1. kiedy dotyczyłoby to ochrony zdrowia albo życia osoby bliskiej
  2. w przypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta.

Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej >

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej >

Formy udostępniania dokumentacji medycznej >

Procedury:

Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej >

Archiwizacja dokumentacji medycznej >

Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >